Запис Детальніше

Формування естетичних смаків молодших школярів у процесі вивчення образотворчого мистецтва.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування естетичних смаків молодших школярів у процесі вивчення образотворчого мистецтва.
Формирование эстетических вкусов младших школьников в процессе изучения изобразительного искусства.
Formation of Aesthetic Tastes of Junior Schoolchildren in the Process of Studying Fine Art.
 
Creator Пацалюк, Ірина Іванівна
 
Subject естетичне виховання молодших школярів
естетичний смак
образотворче мистецтво
педагогічні умови формування естетичних смаків
системний підхід у педагогічному забезпеченні процесу формування естетичних смаків
 
Description У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання наукової проблеми формування естетичних смаків молодших школярів у процесі вивчення образотворчого мистецтва.
З’ясовано, що естетичний смак особистості – це духовно-функціональна властивість, яка забезпечує встановлення плідного діалогу з прекрасним у дійсності та мистецтві та за своєю структурою має такі складові: емоційну, інтелектуальну та діяльнісну, що відкриває перед учнями можливості для глибокого сприймання, оцінки, творчого осмислення та примноження естетичних цінностей у повсякденному житті та мистецтві.
Конкретизовано критерії та показники для визначення рівнів сформованості естетичних смаків учнів початкової школи. Обґрунтуванно та експериментально перевірено педагогічні умови, які забезпечують ефективність цього процесу (системний підхід до формування естетичних смаків, ознайомлення учнів із ціннісним змістом образотворчого мистецтва як одного з об’єктів естетичних смаків, оволодіння учнями способами естетичної активності, необхідними для самоорганізації естетичних смаків, набуття учнями досвіду використання естетичних смаків засобами образотворчого мистецтва).
В диссертации теоретически обобщена и практически реализована научная проблема формирования эстетических вкусов младших школьников в процессе изучения изобразительного искусства.
Установлено, что эстетический вкус младших школьников – это духовно-функциональные свойства, которые обеспечивают диалог с прекрасным в действительности и искусстве. Понятие “эстетический вкус” рассматривается как сложная система, которая имеет несколько составляющих: эмоциональную, интеллектуальную, деятельную, что позволяет ученикам воспринимать, оценивать, творчески осмысливать и преумножать эстетические ценности в жизни и искусстве.
Выделены три основных направления в использовании изобразительного искусства как средства влияния на формирование эстетического вкуса личности – социальный, культурологический, педагогический.
Конкретизированы критерии и показатели для диагностики уровней сформированных эстетических вкусов учеников начальной школы, разработаны и экспериментально проверено педагогические условия, обеспечивающие эффективность данного процесса (системный подход к формированию эстетических вкусов в процессе изучения изобразительного искусства, ознакомление учеников с ценностным содержанием изобразительного искусства как одного из объектов эстетических вкусов, овладение способами эстетической активности, необходимы для самоорганизации эстетических вкусов, формирование умений использовать эстетические вкусы в процессе восприятия, оценивания, интерпретации произведений искусства, а также их создания).
Dissertation deals with theoretical generalization and practical application of the scientific problem of formation of the aesthetic tastes of junior schoolchildren in the process of studying fine art.
It is stated, that individual aesthetic taste is both spiritual and functional feature which determines the establishment of effective dialogue with the beautiful in the reality and art. According to the structure the aesthetic tastes of junior schoolchildren have several components: emotional, intellectual, and activity-based. They give the pupils possibility for deep perception, evaluation, creative comprehension, and enrichment of aesthetic values in everyday life and art.
Criteria and data for determining junior schoolchildren’s aesthetic tastes level are grounded. Pedagogical conditions which determine the effectiveness of this process are grounded and experimentally verified (systematic approach to formation of the aesthetic tastes, introduction of value content of fine art as one of the objects of aesthetic tastes, mastering ways of aesthetic activity necessary for self-organization of aesthetic tastes, gaining experience of using aesthetic tastes by means of fine art.
Захист відбувся 27 листопада 2008 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-01T11:19:21Z
2012-02-01T11:19:21Z
2008-10-27
 
Type Thesis
 
Identifier Пацалюк, І. І. Формування естетичних смаків молодших школярів у процесі вивчення образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / І. І. Пацалюк ; Ірина Іванівна Пацалюк ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1479
 
Language uk