Запис Детальніше

Моніторинг якості навчання у загальноосвітніх закладах Франції другої половини ХХ століття.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моніторинг якості навчання у загальноосвітніх закладах Франції другої половини ХХ століття.
Мониторинг качества обучения в общеобразовательных учреждениях Франции во второй половине ХХ столетия.
Monitoring for the Quality of Instruction in Secondary Schools of France of the Second Half of the 20th Century.
 
Creator Пермякова, Ольга Григорівна
 
Subject моніторинг якості навчання
контроль
оцінювання
рівень освіти
загальноосвітні заклади Франції
 
Description Дисертаційне дослідження присвячено історико-педагогічному аналізу моніторингу якості навчання у загальноосвітніх закладах Франції другої половини ХХ століття.
У дисертації з’ясовано сутність моніторингу якості навчання, проаналізовано теоретичні концепції французьких науковців щодо оцінювання знань учнів у контексті досимологічних досліджень, висвітлено тенденції історичного розвитку системи оцінювання знань учнів у Франції; охарактеризовано форми організації моніторингу та проаналізовано особливості національного зовнішнього оцінювання в цій країні.
Виокремлено прогресивні ідеї французького досвіду досліджуваного періоду з проведення моніторингу якості навчання, придатні для їх можливої рецепції Україною.
Диссертационное исследование посвящено историко-педагогическому анализу проблемы мониторинга качества обучения в общеобразовательных учреждениях Франции во второй половине ХХ столетия.
В диссертации определена сущность мониторинга качества обучения; проанализованы теоретические концепции французских учëных оценивания знаний учеников в контексте досимологических исследований; отражены тенденции исторического развития системы оценивания знаний учеников во Франции; охарактеризованы формы организации мониторинга и проанализованы особенности национального внешнего оценивания в этой стране.
Выделены прогрессивные идеи в области проведения мониторинга качества обучения во Франции во второй половине ХХ века, которые возможны для рецепции Украиною.
The dissertation research deals with the historical and pedagogical analysis of monitoring for the quality of instruction in secondary schools of France of the second half of the 20th century.
In the thesis there has been clarified the essence of monitoring for the quality of instruction, analyzed the theoretical concepts of French scientists as regards pupils’ knowledge evaluation in the context of docimologic researches, elucidated the tendencies of the historic development of the pupils’ knowledge evaluation system in France.
In the course of investigation it has been ascertained that the word “monitoring” in French is a loanword and was hardly ever used in the French pedagogical science before the beginning of the XXI century. The term “monitoring” in French pedagogy is identified with such concepts as “evaluation” (évaluation) and “continued control” (côntrole continu).
The research reveals the contents and forms of organizing monitoring in the French secondary education system. Monitoring for the quality of instruction is carried out in all educational establishments of the country in the form of inner and outer evaluation.
Захист відбувся 9 квітня 2010 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-01T11:33:22Z
2012-02-01T11:33:22Z
2010-03-09
 
Type Thesis
 
Identifier Пермякова, О.Г. Моніторинг якості навчання у загальноосвітніх закладах Франції другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки / Ольга Григорівна Пермякова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1480
 
Language uk