Запис Детальніше

Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки.
Формирование профессиональной коммуникативной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки.
The future interpreters’ professional communicative competence formation in the professional training process.
 
Creator Підручна, Зінаїда Федорівна
 
Subject професійна комунікативна компетентність
модель професійної комунікативної компетентності
критерії оцінки рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності
психолого-педагогічні чинники формування ПКК
фахова підготовка майбутнього перекладача
 
Description Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки.
На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної і методологічної літератури у роботі розкрито сутність поняття „професійна комунікативна компетентність”; досліджено й теоретично обґрунтовано зміст, основні характеристики і структуру професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів; виявлено тенденції, психолого-педагогічні чинники її формування у процесі професійного становлення; уточнено професіограму компетентного перекладача, визначено та конкретизовано критерії й показники, охарактеризовано рівні сформованості ПКК; описано методи та процедуру діагностики рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів.
Обґрунтовано модель формування ПКК, яка дає змогу простежити динаміку розвитку цього процесу.
Розроблено й експериментально перевірено зміст і технологію формування ПКК, обґрунтовано методи, структуру і зміст навчально-методичної підготовки майбутніх перекладачів до професійної діяльності.
Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы формирования профессиональной коммуникативной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки.
C учётом анализа философской, психолого-педагогической и методологической литературы в работе раскрыта сущность понятия „профессиональная коммуникативная компетентность”; исследовано и теоретически обосновано содержание, характеристики и структуру профессиональной коммуникативной компетентности будущих переводчиков, которая представлена такими компонентами: ценностно-смысловой, мотивационный, когнитивный, операционно-деятельностный, коммуникативный, рефлексивный. Выявлены и конкретизированы критерии и показатели, выделены уровни проявления ПКК. Определены методы и процедура диагностики уровней сформированности ПКК будущих переводчиков.
На основании анализа теоретических источников о переводе и подготовке переводчиков, выведены эмпирически и логически сферы ПКК переводчиков: когнитивная, эмоциональная, мотивационная, волевая, саморегуляции, деятельностная, экзистенциальная.
The thesis is a theoretical and experimental research of the future interpreters’ professional communicative competence formation in the professional training process problem.
On the basis of philosophical, psychologo-pedagogical and methodological literature analysis the thesis defines the essence of the term „professional communicative competence”; its structure and components, criteria and indices of the level of formation of the phenomenon uder investigation.
The psychological, pedagogical and linguistic factors aimed at the future interpreters’ professional communicative competence formation are determined and theoretically justified. The thesis presents the model of the process of the future interpreters’ professional communicative competence formation. A methodical provision is developed and tested. The experimental study has confirmed the efficiency of the future interpreters’ professional communicative competence formation in the professional training process.
Захист відбувся 30 січня 2009 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-02T10:44:36Z
2012-02-02T10:44:36Z
2008-12-29
 
Type Thesis
 
Identifier Підручна, З. Ф. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / З. Ф. Підручна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 22 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1485
 
Language uk