Запис Детальніше

Формування у майбутніх учителів умінь професійного самовиховання.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування у майбутніх учителів умінь професійного самовиховання.
Формирование у будущих учителей умений профессионального самовоспитания.
The formation in future lecturers skills of professional self-discipline.
 
Creator Постолюк, Марія Іванівна
 
Subject самовиховання
професійне самовиховання
вміння професійного самовиховання
технологія формування вмінь професійного самовиховання
 
Description У дисертації досліджуються теоретико-методичні аспекти проблеми формування у майбутніх учителів умінь професійного самовиховання. На основі аналізу існуючих концепцій і підходів до проблеми самовиховання визначено місце і роль самовиховання у формуванні особистості майбутніх учителів. Обґрунтовано і розроблено теоретичну модель технології формування вмінь професійного самовиховання майбутніх учителів. Конкретизовано критерії та показники сформованості вмінь професійного самовиховання майбутніх педагогів для забезпечення їх рівневої характеристики. Розроблено і впроваджено в масову педагогічну практику методичні рекомендації для викладачів і студентів щодо активізації процесу самовиховання студентів.
В диссертации исследуются теоретико-методические аспекты проблемы формирования у будущих учителей профессионального самовоспитания. На основе анализа существующих концепций и подходов к проблеме самовоспитания определены роль и место самовоспитания в формировании личности. Обоснована и разработана теоретическая модель технологии формирования умений профессионального самовоспитания будущих учителей, которая отображает структурно-функциональные взаимосвязи личностной и инструментальной сфер будущого учителя. Обоснована и разработана технология формирования умений профессионального самовоспитания, которая обеспечивает единство компонентов: концептуально-целевого (цель, общие и специфические принципы, методологические подходы – системный, личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный, аксиологический); содержательного; процессуального (формы, методы, средства, педагогические условия формирования профессионального самовоспитания, этапы – мотивационно-диагностический, учебно-деятельностный, аналитико-результативный); результативно-аналитический (критерии, показатели сформированности умений профессионального самовоспитания – мотивационно-целевой, информационный, операционный, оценочно-прогностический; уровни – высокий, средний, низкий). Конкретизированы критерии и показатели сформированности готовности умений профессионального самовоспитания будущих педагогов для обеспечения их уравневой характеристики.
This thesis deals with theoretical – methodical aspects of the problem of formation in future teachers skills of professional self-discipline. On the basis of analysis of existing concepts and approaches to the problem of self-discipline the place and role of self-discipline in the formation of a personality were determined. The theoretical model of the technique of the formation skills of professional self-discipline in future lecturers was substantiated and developed. Criteria and indices of the formed skills of professional self-discipline in future lecturers for the ensuring their level characteristic were concretized.
Tethodical recommendations for lecturers and students concerning activation of the process of students self-discipline were developed and implemented.
Захист відбувся 24 вересня 2010 р. о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-03T07:39:15Z
2012-02-03T07:39:15Z
2010-08-21
 
Type Thesis
 
Identifier Постолюк, М.І. Формування в майбутніх учителів умінь професійного самовиховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04.- теорія і методика професійної освіти / Марія Іванівна Постолюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 19 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1491
 
Language uk