Запис Детальніше

Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905-1987рр.).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905-1987рр.).
Просветительская деятельность и педагогические взгляды Уласа Самчука (1905 – 1987гг.).
Ulas Samchuk’s enlightenment activity and pedagogical views (1905-1987).
 
Creator Приймас, Наталія Володимирівна
 
Subject національне виховання
мета життєдіяльності
свобода й відповідальність особистості
патріотичне виховання
національна свідомість
етнопедагогіка
виховний потенціал християнства
естетичне виховання
 
Description Дисертація присвячена дослідженню виховних аспектів творчості У.Самчука, його педагогічних поглядів і просвітницької діяльності.
У роботі проаналізовано становлення У.Самчука як просвітителя, громадського діяча, з’ясовано умови та особливості формування його світогляду; на основі аналізу творів письменника розкрито проблему взаємозв’язку національного виховання та мети життєдіяльності, свободи й відповідальності особистості, патріотичного виховання та розвитку національної свідомості. Досліджено вплив української етнопедагогіки на творчість У.Самчука; обґрунтовано значення його педагогічної спадщини для сучасності. Здійснено аналіз проблеми виховного, духовного та гуманістичного потенціалу християнства, питання естетичного виховання. Обґрунтовано значення творчості У.Самчука для формування і розвитку особистості та духовності нації, її роль і місце у навчально-виховному процесі.
Матеріали дослідження можуть бути використані під час вивчення історії педагогіки, краєзнавства, теорії виховання.
Диссертация посвящена исследованию воспитательных аспектов творчества У.Самчука, его педагогических взглядов и просветительской деятельности.
В работе рассмотрена историография проблемы. Проанализированы становление У.Самчука как просветителя, общественного деятеля, а также условия и особенности формирования его мировоззрения. Ведущие направления просветительской деятельности рассмотрены по периодам, каждый из которых отображает взгляды на образование. Исследованы роль У.Самчука в возрождении и развитии „Просвиты”, отображение в произведениях просветительского движения. Раскрыты сущность педагогических взглядов и факторы их формирования.
The thesis sets out to provide a comprehensive description of Ulas Samchuk’s works educational aspects, his pedagogical views and enlightenment activity.
The work analyzes Ulas Samchuk’s coming-in-to-be as a enlightener and public figure, it also investigates the conditions and peculiarities of his outlook formation, describes the interconnection of national education and vital activity aim, person’s freedom and responsibility, patriotic education and national consciousness development depicted in his works. Influence of Ukrainian ethnopedagogics on Ulas Samchuk’s works has been investigated; his pedagogical heritage significance for the present has been proved. The problem of educational, spiritual and humanist potential of Christianity, the problem of aesthetic education have been analyzed. The significance of Ulas Samchuk’s works for personality formation and development, nation spirituality, its role and place in educational process has been proved.
Materials of investigation can be used in studying history of pedagogics, regional ethnography, theory education.
Захист дисертації відбувся 28 листопада 2008 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027, (каб. № 30).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса 2, м.Тернопіль.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-03T08:25:27Z
2012-02-03T08:25:27Z
2008-10-28
 
Type Thesis
 
Identifier Приймас, Н. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905-1987рр.). : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки / Н. В. Приймас ; Н.В.Приймас. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1492
 
Language uk