Запис Детальніше

Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини.
Профессиональная подготовка социальных педагогов в высших учебных заведениях Германии.
Professional Training of Social Pedagogues in the Higher Educational Establishments of Germany.
 
Creator Пришляк, Оксана Юріївна
 
Subject соціально-педагогічна діяльність
соціальний педагог
професійна підготовка соціальних педагогів
технології професійної підготовки соціальних педагогів
 
Description У дисертації досліджено теоретико-методичні засади професійної підготовки соціальних пе-дагогів у вищих навчальних закладах Німеччини. У процесі дослідження охарактеризовано стан вивченості проблеми, виявлено основні етапи становлення соціально-педагогічної освіти; визна-чено основні сфери і зміст професійної соціально-педагогічної діяльності на сучасному етапі. Проаналізовано зміст і форми організації професійної підготовки соціальних педагогів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах різних типів (вищих фахових шко-лах, університетах, фахових академіях) у різних землях Німеччини; розкрито технології профе-сійної підготовки; виявлено особливості допрофесійної і післядипломної освіти. Здійснено порів-няльно-педагогічний аналіз професійної підготовки соціальних педагогів у вищих навчальних за-кладах Німеччини та України; сформульовано рекомендації щодо можливостей використання про-гресивних ідей зарубіжного досвіду у реформуванні системи професійної підготовки соціальних педагогів в Україні.
В диссертации исследованы теоретико-методические основы профессиональной подготовки социальных педагогов в высших учебных заведениях Германии. В процессе исследования охарак-теризовано состояние изученности проблемы; выявлены основные этапы становления социально-педагогического образования; определены основные сферы и содержание профессиональной со-циально-педагогической деятельности на современном этапе. Проанализированы содержание и формы организации профессиональной подготовки социальных педагогов разных образовательно-квалификационных уровней в высших учебных заведениях разных типов (высших профессио-нальных школах, профессиональных академиях, университетах); раскрыто технологию профес-сиональной подготовки; выявлены особенности допрофессионального и последипломного образо-вания. Осуществлен сравнительно-педагогический анализ профессиональной подготовки социаль-ных педагогов в высших учебных заведениях Германии и Украины; сформулированы рекоменда-ции относительно возможностей использования прогрессивных идей зарубежного опыта в рефор-мировании системы профессиональной подготовки социальных педагогов в Украине.
The dissertation is dedicated to the research of theoretic and methodical grounds of professional training of social pedagogues in the higher educational establishments of Germany. Research approaches of foreign and native scientists as to the problem of professional training of social pedagogues have been revealed; the results of studying historical and social foundations of social and pedagogical work and of training specialists for this field in Germany have been analyzed; the social and pedagogical constituent of German government’s social policy and the main trends and spheres of the contemporary professional social pedagogical activity have been characterized.
The main structural elements of professional training of social pedagogues on different education levels (Bachelor’s, Master’s, PhD) have been analyzed; the peculiarities of organizing social pedagogues’ multilevel professional training in different types of higher educational establishments (professional acad-emies, higher professional schools, universities) have been discovered; the content and forms of the in-tending social pedagogues’ pre-professional training and life-long learning have been revealed.
Захист відбувся 29 травня 2008 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гна-тюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-03T08:35:09Z
2012-02-03T08:35:09Z
2008-04-26
 
Type Thesis
 
Identifier Пришляк, О. Ю. Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти / О. Ю. Пришляк ; О.Ю.Пришляк ; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1493
 
Language uk