Запис Детальніше

Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю.
Формирование информационной культуры студентов колледжей технического профиля.
The formation of the students’ informative culture in colleges of technical profile.
 
Creator Романишина, Оксана Ярославівна
 
Subject інформаційна культура
коледжі технічного профілю
інформаційні технології
педагогічні умови
модульно-рейтингова технологія
проектна технологія
 
Description У дисертації розроблено технологію формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю (техніків-програмістів). Модель технології складається з таких компонентів: мета, завдання, методи і засоби навчання, принципи, вміння, необхідні студентам для формування інформаційної культури, педагогічні умови, етапи формування інформаційної культури, компоне-нти, критерії та показники сформованості, рівні сформованості інформаційної культури та резуль-тат. Визначено педагогічні умови, які забезпечують її дієвість. До них віднесено: створення інфо-рмаційного середовища; використання інформаційних технологій з метою збору, обробки, збері-гання та використання інформації; активізацію самостійної пізнавальної діяльності студентів; во-лодіння технологіями створення програмних продуктів. Особливостями формування інформацій-ної культури є такі вміння: орієнтуватись в інформаційному середовищі (організація, збирання та обробка інформації комп’ютерними засобами; створення, збереження та управління базами даних, організація доступу до них); створювати якісно нову інформацію (створення web-сайтів, володіння прийомами програмування і технологіями створення програмних продуктів,); сприяти інформа-ційній взаємодії (діагностика працездатності комп’ютерної техніки і програмного забезпечення та локальних мереж, їх модернізація, керування ними).
В диссертации представлена технология формирования информационной культуры студентов колледжей технического профиля (техников-программистов). В широком социокультурном кон-тексте рассматриваются такие феномены, как информационное общество, информатизация, инфо-рмационное образование и информационно-коммуникационные технологии. Показано значение информационной культуры в формировании личности. Рассматриваются подходы к понятию «ин-формационная культура» представителей разных отраслей науки – социологов, культурологов, информатиков, библиотекарей. Под информационной культурой понимают степень совершенст-вования человека или общества во всевозможных видах работы с информацией: ее получении, на-коплении, кодировании и переработке, в создании на этой основе качественно новой информации, ее передаче и практическому использованию. Исходя из этого, показано, что информационная культура студентов колледжей технического профиля состоит из совокупности компонентов ин-формационных знаний (информационные мотивы, информационные знания, информационные умения) и человеческого фактора (уровень умственных способностей, коммуникативных способ-ностей, волевых черт личности, уровня потребностей). Структурные элементы информационной культуры обеспечиваются за счет формирования: информационной грамотности; информационной компетентности; информационной рефлексии; информационного культуротворчества. Эти про-цессы обеспечиваются авторской технологией, которая представлена моделью из таких составля-ющих: цели, задания, методы и способы обучения, принципы, умения, необходимые студентам для формирования информационной культуры, педагогические условия, этапы формирования ин-формационной культуры, компонентов, критериев и показателей формирования, уровни и результат.
In this dissertation the technology of the formation of the students’ informative culture in colleges of technical profile was developed. The model of technology has such constituents: the aim, the task and means of studying, principles, skills which are necessary for the students to form informative culture, pedagogical conditions, the ways of forming the informative culture, components, criteria and indices of the formation, levels and the result. The pedagogical conditions were determined to provide the efficiency of the model. They are: the presence of informative surroundings; the use of the informative technologies with the aim of collecting, processing, storing and using information; intensification of students’ independent cognitive activity; mastering of the grounds in programming. The peculiarities of the formation of the informative culture have been stated as following: the ability to orient oneself in the informational surroundings (organizing, collecting, and processing information with the help of computer technologies; creating, storing and managing data, providing access to them); to create new information (creating web-sites, being versed in the ways of programming and the technologies of mastering grounds in programming); to encourage informational interaction (managing and diagnosing the efficiency of the work of computer technologies, software and local networks, their improvement).
Захист відбувся 28 вересня 2007 р. о 15.00. год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гна-тюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-06T12:46:07Z
2012-02-06T12:46:07Z
2007-08-27
 
Type Thesis
 
Identifier Романишина, О. Я. Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю : Автореф. дис.. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Я. Романишина ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 c.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1497
 
Language uk