Запис Детальніше

Формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Формирование информатической составляющей профессиональной подготовки будущих экономистов в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
The formation of information technologies’ component in the professional training of future economists in the process of independent educational and cognitive activity.
 
Creator Савчук, Людмила Олександрівна
 
Subject інформаційні технології
інформатична складова фахової підготовки майбутніх економістів
педагогічні умови
модель формування інформатичної складової
самостійна навчально-пізнавальна діяльність майбутніх економістів
 
Description Дисертація присвячена дослідженню проблеми формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності. У роботі уточнено поняття «самостійна навчально-пізнавальна діяльність майбутніх економістів», «активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів», виявлена сутність інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів. На основі структури навчальної діяльності означено спільні компоненти інформатичної складової і самостійної навчально-пізнавальної діяльності: мотиваційний, змістовий, процесуальний, результативний.
Визначено сукупність педагогічних умов, що забезпечують формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Диссертация посвящена исследованию формирования информатической составляющей профессиональной подготовки будущих экономистов в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности, под воздействием соответствующих педагогических условий. В работе уточнены понятия «самостоятельная учебно-познавательная деятельность будущих экономистов», «активизация учебно-познавательной деятельности будущих экономистов». На основании структуры учебной деятельности определены общие компоненты информатической составляющей и самостоятельной учебно-познавательной деятельности: мотивационный, содержательный, операционный, результативный.
The dissertation is devoted to the research of the forming of information technologies’ component in professional preparation of future economists to independent educational and cognitive activity under the influence of corresponding pedagogical conditions. Such notions as «independent educational and cognitive activity of future economists», «activation of educational and cognitive activity of future economists» are specified in this work, the basic components: motivational, semantic, processual, effective are analysed. The basic indices of formed of independent educational and cognitive activity: activity and independence are expanded and specified, the basic types of students’ activity: reproductive, reconstructive and creative are described. The aggregate of pedagogical terms, which are instrumental in forming of information technologies’ component of professional preparation of future economists in the process of independent educational and cognitive activity are specified.
Захист відбувся 27 березня 2009 року о 12 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-07T07:38:53Z
2012-02-07T07:38:53Z
2009-03-01
 
Type Thesis
 
Identifier Савчук, Л. О. Формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Л. О. Савчук ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1500
 
Language uk