Запис Детальніше

Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об’єднаннях працівників освіти США.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об’єднаннях працівників освіти США.
Особенности профессионального развития учителей средних школ в объединениях работников образования США.
Peculiarities of secondary school teachers’ professional development in American teacher associations.
 
Creator Садовець, Олеся Володимирівна
 
Subject професійний розвиток учителів
види
форми і програми професійного розвитку
професійні об’єднання
професійні спілки
освітні асоціації
стратегії професійного розвитку
 
Description У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування професійного розвитку вчителів у сучасній психолого-педагогічній науці, визначено актуальність та ступінь дослідженості проблеми. Розкрито підходи до вивчення та трактування професійного розвитку. Проаналізовано зміст, види і форми досліджуваного процесу у США, визначено умови його ефективної реалізації.
Охарактеризовано професійний розвиток учителів середніх шкіл у різних видах об’єднань працівників освіти США (професійних спілках та освітніх асоціаціях), з’ясовано стратегії та особливості цього процесу.
Здійснено порівняльно-педагогічний аналіз професійного розвитку вчителів в об’єднаннях працівників освіти США та України. Обґрунтовано необхідність вивчення і запозичення позитивного американського досвіду в український освітній простір. Сформульовано рекомендації щодо оптимізації професійного розвитку вчителів в об’єднаннях працівників освіти України на основі адаптації прогресивних ідей досвіду США.
В диссертации представлено теоретическое обоснование профессионального развития учителей в современной психолого-педагогической науке, определена актуальность и степень изученности проблемы. Раскрыты подходы к изучению и обоснованию понятия профессионального развития. Проанализировано содержание, виды и формы исследуемого процесса, определены условия его эффективной реализации.
Охарактеризовано профессиональное развитие учителей средних школ в различных объединениях работников образования США (профессиональных союзах и образовательных ассоциациях), определены стратегии и особенности этого процесса.
Выполнен сравнительный анализ профессионального развития учителей в объединениях работников образования США и Украины. Обоснована необходимость изучения и адаптации положительного американского опыта в украинском образовательном пространстве. Сформулированы рекомендации относительно организации и реализации профессионального развития учителей в объединениях работников образования Украины на основании внедрения прогрессивных идей опыта США.
The dissertation is dedicated to the research of peculiarities of teacher professional development in the U.S. educational associations and teacher unions. The topicality and the level of the problem elaboration and investigation have been highlighted in the scientific thesis. The definition of “teacher professional development” has been formulated as a constant process of personal and professional changes, movement from lower to higher professional level, which can be realized in different kinds of activities, directed onto the improvement of teacher competence, and expressed in their creative achievements, increase of motivation to self-education and professional cooperation, academic achievements of students. Approaches to professional development study, its stages and levels have been defined.
Захист відбувся 24 лютого 2011 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань , вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-07T07:52:22Z
2012-02-07T07:52:22Z
2011-01-21
 
Type Thesis
 
Identifier Садовець, О.В. Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об'єднаннях працівників освіти США : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Олеся Володимирівна Садовець ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1501
 
Language uk