Запис Детальніше

Поетика та жанрово-рецептивні ресурси рекламного тексту.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Поетика та жанрово-рецептивні ресурси рекламного тексту.
Поэтика и жанрово-рецептивные ресурсы рекламного текста.
Poetics and genre-receptive resources of advertising text.
 
Creator Сажина, Алла Володимирівна
 
Subject реклама
словесний текст
жанрова система
рецептивні ресурси
полімодальність
троп
парадокс
жанрова конвергенція
жанрова мімікрія
 
Description Дисертація присвячена дослідженню поетики реклами як актуальної літературної форми. Логіка дослідження зумовлена станом сучасного літературознавства як цілісної наукової системи, що виключає сьогодні із свого поля зору ті факти буття словесної продукції, що не вписуються до класичної моделі художньої літератури як такої. Композиційно робота розгортається послідовно від вивчення питання про конституювання реклами як літературного тексту, генези, історичної еволюції та специфіки даної форми, далі переходить до аналізу реклами в аспекті її жанрової парадигматики і, нарешті, розглядає явище у функціональній системі класичних літературних жанрів. В аспекті жанрової конвергенції досліджувалась взаємодія реклами з такими жанровими формами словесності, як міф, казка, байка, анекдот, ода, легенда, послання, загадка, афоризм.
Таким чином, реклама сьогодні є синтетичним (культурно-літературним) текстом, основними ознаками якого виступають поліваріативність модальної структури, постійна мімікрія жанрової форми і необмежений рецептивний потенціал.
Диссертация посвящена исследованию поэтики рекламы как актуальной литературной формы. Логика данного исследования продиктована состоянием современного литературоведения как целостной научной системы, упускающей на сегодняшний день из своего поля зрения те факты бытования словесной продукции, которые не вписываются в классическую модель художественной литературы как таковой. Композиционно научный дискурс разворачивается последовательно от изучения вопроса о конституировании рекламы как литературного текста, генезисе, исторической эволюции и специфике данной формы, далее переходит к анализу таковой с точки зрения ее жанровой парадигматики и, наконец, рассматривает явление в функциональной системе классических литературных жанров.
The thesis is devoted to the research of such an actual literary form as advertising in the poetics of genre aspect. The logic of this research is caused by the state of modern literary criticism as an integral scientific system, which eliminates today from the eyeshot those facts of verbal products existence, which are not inscribed to the classic model of fiction as such. Compositionally the work is revealed consistently from the study of the problem about ascertaining of advertising as a literary text, its genesis, historical evolution and specific character of this form, farther it passes to the analysis of advertising in the aspect of its genre paradigmatics and, finally, examines the phenomenon in the functional system of classic literary genres. In the aspect of genre convergence correlation of advertising was probed with such genre forms of literature, as a myth, fairy-tale, fable, anecdote, ode, legend, message, riddle, and aphorism.
Thus, advertising today is a synthetic (cultural and literary) text, which basic characteristics are polyvariativity of modal structure, permanent mimicry of genre form and unlimited receptive potential.
Захист відбувся „27” вересня 2007 р. о 15 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2)

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-07T08:35:36Z
2012-02-07T08:35:36Z
2007-08-23
 
Type Thesis
 
Identifier Сажина, А. В. Поетика та рецептивно-жанрологічні ресурси рекламного тексту : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / А. В. Сажина ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1502
 
Language uk