Запис Детальніше

Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін майбутніх економістів на основі міжпредметних зв’язків.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін майбутніх економістів на основі міжпредметних зв’язків.
Профессионально направленное обучение математическим дисциплинам будущих экономистов на основе межпредметных связей.
Professional purposefulness of education mathematical disciplines for future economists on the basis of intersubjects connections.
 
Creator Самарук, Наталія Миколаївна
 
Subject інтеграція
міжпредметні зв’язки
професійно спрямоване навчання
педагогічні умови
інтегровані знання та уміння
модель професійно спрямованого навчання математичних дисциплін майбутніх економістів на основі міжпредметних зв’язків
 
Description У дисертації визначено один із шляхів поліпшення математичної підготовки майбутніх еко-номістів, який полягає у професійній спрямованості навчання математичних дисциплін студентів економічних спеціальностей на основі міжпредметних зв’язків. Розроблено модель професійно спрямованого навчання математичних дисциплін майбутніх економістів на основі міжпредметних зв’язків.
Визначено педагогічні умови, які забезпечують реалізацію професійної спрямованості на-вчання математичних дисциплін на основі міжпредметних зв’язків: реалізація принципу міжпред-метності в змісті навчальних програм з математичних дисциплін, удосконалення методики прове-дення навчальних занять, забезпечення міжпредметної спрямованості самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтеграція математичних та економічних дисциплін засобами інформаційних технологій.
Визначено критерії сформованості складових математичної підготовленості на основі між-предметних зв’язків: знаннєвої, операційної та професійної.
В диссертации проанализированы состояние, особенности и проблемы математической под-готовки студентов экономических специальностей высших учебных заведений. Определен один из возможных путей улучшения математической подготовки, который предусматривает профессио-нальную направленность обучения математическим дисциплинам будущих экономистов на основе межпредметных связей. Под профессиональной направленностью обучения рассматривается ори-ентация содержания, форм, методов и средств обучения математике, что обеспечивает формиро-вание профессиональных знаний, навыков и умений экономиста, в которых находят свое отраже-ние математические знания и умения.
Разработана и теоретически обоснована модель профессионально направленного обучения математическим дисциплинам будущих экономистов на основе межпредметных связей. Основны-ми компонентами модели являются: целевой (задания профессиональной подготовки); содержа-тельный (принципы профессиональной подготовки, дисциплины, обеспечивающие математиче-скую и профессиональную подготовку, формы, методы и средства обучения); интегрированный (интегрированные знания, навыки и умения, критерии и уровни сформированности составляющих математической подготовленности).
Modern state, peculiarities and problems of future economist’s mathematical training are analyzed in the thesis. The determined possible way of improvement mathematical training foresees professional purposefulness of education mathematical disciplines for future economist’s based on intersubjects con-nections.
The model of professionally purposeful education mathematical subjects for future economist’s is worked out on the basis of intersubjects connections.
The pedagogical conditions ensuring realization of professional education mathematical subjects on the basis of intersubjects connections are determined. They are: realization of principle of intersubjects connections in the content of educational programmes of mathematical subjects, methodology improve-ment of practical classes, ensuring of intersubjects purposefulness of students’ individual educational-cognitive activities, integration of mathematical and economic disciplines by means of information tech-nologies.
Formation criterias of mathematical training components on the basis of intersubjects connections are singled out. They are: skilful, operating and professional.
Захист відбувся 30 травня 2008 року о 12 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, зала засідань.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічно-го університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-07T08:54:13Z
2012-02-07T08:54:13Z
2008-04-25
 
Type Thesis
 
Identifier Самарук, Н. М. Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін майбутніх економістів на основі міжпредметних зв'язків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти / Н. М. Самарук ; Н.М.Самарук ; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1503
 
Language uk