Запис Детальніше

Теоретичні та методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретичні та методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів.
Теоретические и методические основы применения парадигмального моделирования в профессиональной подготовке будущих учителей.
Theoretical and methodical basis of application of paradigmatic modeling in professional preparation of future teachers.
 
Creator Семенова, Алла Василівна
 
Subject парадигма
система
концепт
модель
парадигмальне моделювання
 
Description У дисертації досліджено й обґрунтовано теоретичні та методичні засади парадигмального моделювання та необхідність його застосування у професійній підготовці майбутніх учителів. Визначено п’ятиярусний структурно-системний критерій успішності застосування парадигмального моделювання в професійній підготовці майбутніх учителів. Розроблено методику діагностики. Зазначено, що моделі концепції парадигмального моделювання складають ієрархічну динамічну систему. Теоретично обґрунтована система парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів в освітньому просторі педагогічного навчального закладу. Засобом реалізації змістового аспекту виступив спецкурс „Освітні технології управління навчально-виховним процесом”.
В диссертации исследованы и обоснованны теоретические и методические основы парадигмального моделирования, а также необходимость его применения в профессиональной подготовке будущих учителей.
Парадигмальное моделирование в профессиональной подготовке будущих учителей – специально организованное моделирование взаимодействия между субъектами образовательного процесса, определяющееся ценностями субъектов (индивидуальными, личностными, социальными); их позициями и стремлениями направленными на осознание, прогнозирование и возможное изменение субъектом существующей личностно-профессиональной парадигмы.
Сущность парадигмального моделирования состоит в изучении, построении личностно-профессиональных парадигм субъектов образовательного пространства в процессе профессиональной подготовки на основе акмеолого-синергетического подхода, как методологической базы концептуализации.
In the dissertation theoretical and methodical bases of paradigmatic modeling and the necessity of its application in professional preparation of future teachers are explored and grounded. A five-level structural-systematic criterion of success of the usage of paradigmatic modeling in the professional preparation of future teachers has been established. The technique of diagnostics has been developed. It is indicated that the models of the conception of paradigmatic modeling compose the hierarchical dynamical system. The system of paradigmatical modeling of professional preparation of future teachers in the educational space of pedagogical educational establishment is theoretically grounded. The special course “Pedagogical technologies of administration of the teaching and educational process” appeared to be means of realization of the content aspect.
Захист відбувся „ 29 ” жовтня 2009 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-07T09:07:57Z
2012-02-07T09:07:57Z
2009-09-25
 
Type Thesis
 
Identifier Семенова, А.В. Теоретичні та методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Алла Василівна Семенова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 42 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1504
 
Language uk