Запис Детальніше

Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
Формирование готовности будущего учителя к педаго- гическому управлению коллективной учебно-познавательной деятельностью учеников.
The Formation of Intending Teachers’ Readiness for Pedagogical Management of Cooperating Learning in the Classroom.
 
Creator Серняк, Оксана Михайлівна
 
Subject підготовка майбутнього вчителя
педагогічне управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів
готовність до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів
організаційно-методична система
педагогічні умови формування готовності
 
Description У дисертації досліджено проблему формування готовності майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Інтерпретовано поняття “готовність майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів” та поняття організаційно-методичної системи формування означеної якості, визначено критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів; виокремлено педагогічні умови, які сприяють формуванню цієї професійної якості. Pозроблено й експериментально перевірено організаційно-методичну систему та педагогічні умови підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів, яка передбачає формування теоретичної і технологічної готовності до досліджуваного виду діяльності.
В диссертации исследуется проблема формирования готовности будущего учителя гуманитарных дисциплин к педагогическому управлению коллективной учебно-познавательной деятельностью учеников.
Готовность будущего учителя гуманитарных дисциплин к педагогическому управлению коллективной учебно-познавательной деятельностью учеников рассматривается как наличие у педагога четкого представления о структуре коллективной учебно-познавательной деятельности, понимание ее сути, осознание учителем своей роли и места в процессе осуществления педагогических функций, а также совокупность социально значимых личностных качеств учителя.
Обозначенная компетентность рассматривается в единстве и взаимодействии компонентов: мотивационно-ценностного (аксиологического), который предусматривает личностно-ценностное отношение будущего учителя к процессу овладения, формирования собственной готовности к педагогическому управлению коллективной учебно-познавательной деятельностью учеников; содержательно-познавательного компонента, отображающего уровень предметных и общеобразовательных знаний, которые являются средствами эффективного овладения профессиональной деятельностью учителя; организационно-управленческого компонента, который характеризует практическое овладение коллективными технологиями и методиками педагогического управления учебно-познавательной деятельностью учеников.
The thesis focuses on the problem of formation of intending teachers’ readiness for the professional pedagogical management of cooperating learning in the classroom.
The thesis defines the essence of the term “readiness for the professional pedagogical management of cooperating learning in the classroom “, its structure and practical components, criteria and indices of the level of formation of the phenomenon under investigation.
The thesis presents the model of the system of the intending teachers’ professional training which includes pedagogical conditions of intending teachers’ training for the professional pedagogical management of cooperating learning in the classroom. The experimental study has confirmed the efficiency of the authorized system and pedagogical conditions included.
Захист відбувся 26 червня 2008 року о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Contributor ТНПУ ім. В. Гнатюка
 
Date 2012-02-07T11:17:46Z
2012-02-07T11:17:46Z
2008-05-23
 
Type Thesis
 
Identifier Серняк, О. М. Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльності учнів : автореф. дис. .... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / О. М. Серняк ; О.М.Cерняк ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1506
 
Language uk