Запис Детальніше

Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії.
Организационно-педагогические условия досуговой деятельности студентов в педагогических колледжах Великобритании.
The organizational and pedagogical conditions of the teacher training college students’ leisure activities in Great Britain.
 
Creator Сидор, Ірина Петрівна
 
Subject студенти педагогічних коледжів
дозвілля
дозвіллєва діяльність
організаційно-педагогічні умови
моделі
технології дозвіллєвої діяльності студентів
 
Description У дисертації досліджено теоретико-методичні засади дозвіллєвої діяльності студентів педагогічних коледжів Великої Британії: охарактеризовано стан вивченості проблеми, виявлено основні етапи становлення та розвитку сфери дозвілля у Великій Британії, охарактеризовано теорії і концепції дозвіллєвої діяльності. Виявлено й охарактеризовано принципи, напрями, функції, технології та організаційно-педагогічні умови, дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії. У процесі дослідження розкрито (охарактеризовано) роль і місце менеджера дозвілля в організації дозвіллєвої діяльності студентів вищих навчальних закладів Великої Британії, здійснено аналіз професійної підготовки фахівців сфери дозвілля. Здійснено порівняльно-педагогічний аналіз дозвіллєвої діяльності студентів студентів вищих навчальних закладів Великої Британії та України, окреслено шляхи реалізації прогресивних ідей британського досвіду організації дозвіллєвої діяльності студентів у вищих навчальних закладах України.
В диссертации исследованы теоретико-методические основы досуговой деятельности студентов в педагогических колледжах Великобритании. В процессе исследованиях охарактеризовано состояние изученности проблемы, определены основные этапы становления и развития сферы досуга в Великобритании, раскрыты теории и концепции досуговой дятельности. Выявлены и охарактеризованы основне принципы, направления, функции, технологии и организационно-педагогические условия досуговой деятельности студентов в педагогических колледжах Великобритании. В процессе исследования раскрыты роль и место менеджера досуга в организации досуговой деятельности студентов высших учебных заведений, осуществлен анализ профессиональной подготовки специалистов сферы досуга в Великобритании. Проведен сравнительно-педагогический анализ организации досуговой деятельности студентов высших учебных заведений Великобритании и Украины, сформулированы пути реализации прогрессивных идей британского опыта организации досуговой деятельности студентов в высших учебных заведениях Украины.
The dissertation is dedicated to the research of the theoretico-methodical grounds of the teacher training college students’ leisure activities in Great Britain: the state of problem analysis has been carried out, the main stages of leisure sphere formation and development in the United Kingdom have been revealed, the theories and concepts have been characterized. There have been brought to light and described the principles, trends, and functions of the students’ leisure activities. There have been distinguished the organizational and pedagogical conditions of the UK teacher training college students’ leisure activities (partnership cooperation of the parties to the leisure activities; organization of leisure activities on the basis of diagnostics and long-term forecasting of interests, needs, as well as abilities of students; encouragement of students towards active participation in socially significant kinds of leisure activities; the use of various technologies of organizing students’ leisure activities on the basis of subject and activity oriented, socio-cultural and subject-subjective approaches; personnel, logistics and methodical instruction support of organizing students’ leisure activities).
Захист відбувся 26 березня 2010 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-07T12:00:18Z
2012-02-07T12:00:18Z
2010-02-26
 
Type Thesis
 
Identifier Сидор, І.П. Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Ірина Петрівна Сидор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1507
 
Language uk