Запис Детальніше

Наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ століття.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ століття.
Нарративные особенности автобиографической прозы конца ХХ – начала ХХІ столетия.
The narrative features of autobiographic prose of end of XX – to beginning of XXI of century.
 
Creator Сіверська, Світлана Федорівна
 
Subject автобіографічна проза
автобіографічний наратив
текстуальна поверхня твору
структура оповіді
автор
читач
наратор
суб’єктивність
ретроспективність
 
Description У дисертації досліджено наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ століття в контексті новітнього літературного процесу; подано класифікацію автобіографічних творів цього періоду; визначено цілеспрямованість формальної організації текстуальної поверхні автобіографічного тексту як ланки, за допомогою якої відбувається діалог між автором та читачем. У роботі окреслено характерні риси автобіографії як окремого жанру художньої літератури, уточнено термінологічний апарат, розглянуто психологічний аспект утворення, репрезентації та рецепції автобіографічного наративу, досліджено мотиви відображення навколишньої дійсності в автобіографічній прозі означеного періоду, виокремлено наративні особливості різних видів автобіографій.
В диссертации исследовано нарративные особенности автобиографической прозы конца ХХ – начала ХХI столетия в контексте новейшего литературного процесса; дана классификация автобиографических произведений этого периода; выделена целенаправленность формальной организации текстовой поверхности автобиографического произведения как звена, посредством которого происходит диалог между автором и читателем. В работе обозначены характерные черты автобиографии как отдельного жанра художественной литературы, уточнен терминологический аппарат, рассмотрен психологический аспект образования, репрезентации и рецепции автобиографического нарратива, исследованы мотивы изображения окружающей действительности в автобиографической прозе данного периода, выделены нарративные особенности разных видов автобиографий.
The thesis is dedicated to the investigation of the narrative features of autobiographic prose of end of XX – to beginning of XXI of century; classification of autobiographic works of this period is given; purposefulness of formal organization of textual surface of autobiographic text is certain, as a link by means of which a dialog is between an author and reader. The personal touches of autobiography are in-process outlined as a separate genre of fiction; a terminologe vehicle is specified; the psyhologycal aspect of education, representative, and reception of autobiographic narrative is considered, reasons of reflection of surrounding reality are distinguished.
Захист відбувся 19 травня 2011 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-07T12:43:30Z
2012-02-07T12:43:30Z
2011-04
 
Type Thesis
 
Identifier Сіверська, С.Ф. Наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ - початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Світлана Федорівна Сіверська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1509
 
Language uk