Запис Детальніше

Типологія жіночого характеротворення у прозі Д. Г. Лоуренса та А. Любченка.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Типологія жіночого характеротворення у прозі Д. Г. Лоуренса та А. Любченка.
Типология женского персонажа в прозе Д. Лоуренса и А. Любченка.
Typology of female characterization in the prose of D. Lawrence and A. Lubchenko.
 
Creator Собецька, Наталія Володимирівна
 
Subject жіночий образ
феміністична критика
характеротворення
«жінка-чоловік»
типологія
модернізм
сексуальна революція
соціальна революція
екзистенційна проекція біографії
 
Description Дисертація присвячена проблемі типологічних сходжень та розбіжностей жіночого образотворення у творах Д. Лоуренса та А. Любченка. Зіставляються способи й засоби жіночого характеротворення, місце та роль жінки в житті і творчості письменників та проекції такої перспективи їх біографій на героїнь їхніх творів; порівнюються поетикальні функції жіночих персонажів у структурі літературних текстів, соціокультурні ситуації їхніх країн у час написання аналізованих творів, англійська та українська феміністична, культурно-історична, етична й літературна традиції; зіставляються соціокультурні функції (ролі) героїнь у реляції «жінка-чоловік» (жінка-мати сина; жінка-дружина чоловіка, жінка-подруга, коханка та ін.) та способи їх художньої презентації.
Вибудована концепція жіночого характеротворення англійським та українським письменниками засвідчує спільне та відмінне в застосуванні способів і засобів творення жіночих персонажів, представлення жіночих ролей, що зумовлене як суспільно-історичними, соціокультурними, мистецько-літературними і психологічними чинниками, так і індивідуальними особливостями письменників.
Диссертация посвящена проблеме типологических совпадений и несоответствий женского персонажа в произведениях Д. Лоуренса и А. Любченко. Сопоставляются способы и средства образования женского характера, место и роль женщины в жизни и творчестве писателей и проекции такой перспективы их биографий на героинь произведений; сопоставляются поэтические функции женских персонажей в структуре литературных текстов, социо-культурные ситуации Англии и Украины в период написания анализируемых произведений, английская и украинская феминистическая, культурно-историческая, этическая и литературная традиции; сопоставляются социо-культурные функции (роли) героинь в соотношении «женщина-мужчина» (женщина–мать сына, женщина–супруга мужа, женщина–подруга, любовница и др.) и способы их художественной реализации.
Dissertation deals with the problem of the typological coincidences and disparities of female characterization in the D. Lawrence’s and A. Lubchenko’s prose. The facilities of female characterization, a place and role of a woman in writers’ human and creative life and projections of such situation on the characters on their heroines are compared (the Sartre’s existential psychoanalysis method is used).
The thesis inquires into the typology of poetical functions of women characters in the structure of literary works; social and cultural situations, modernist trends of Great Britain and Ukraine at the period the analyzed works were written, English and Ukrainian feminist, cultural-historical, ethic and literary traditions are corresponded. A special attention is paid to the comparative research of social functions (roles) of heroines in relation «woman-man» (woman–son’s mother, woman–husband’s wife, woman–friend, lover etc.).
Захист відбувся 26 вересня 2007 р. о 11 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, тел.: 53-47-25.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-08T09:12:53Z
2012-02-08T09:12:53Z
2007-08-23
 
Type Thesis
 
Identifier Собецька, Н. В. Типологія жіночого характеротворення у прозі Д.Г.Лоуренса та А.Любченка : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. В. Собецька ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1512
 
Language uk