Запис Детальніше

Прагматичні аспекти паратексту (на матеріалі повісті І. Франка «Захар Беркут»).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прагматичні аспекти паратексту (на матеріалі повісті І. Франка «Захар Беркут»).
Прагматические аспекты паратекста (на материале повести И.Франко «Захар Беркут») .
Pragmatic aspects of paratext (on the material of story by Ivan Franko «Zakhar Berkut».
 
Creator Сокол, Мар’яна Олегівна
 
Subject паратекст
заголовок
епіграф
передмова
післямова
коментар
примітка
анотація
Іван Франко
«Захар Беркут»
 
Description У дисертації вперше в українському літературознавстві здійснюється теоретико-літературне дослідження проблем літературного паратексту на матеріалі повісті Івана Франка «Захар Беркут». В роботі окреслено місце паратексту як теоретичної проблеми в сучасному літературно-критичному дискурсі; розглянуто й проаналізовано джерела, пов'язані з вивченням паратекстуальності як значущої категорії художнього тексту; узагальнено проблему прагматики паратексту; схарактеризовано різновиди паратекстуальних аспектів і досліджено їхні функції; окреслено основні елементи паратексту та простежено особливості їх інтерпретації. У дисертації досліджено прагматику паратекстуальних складових у різномовних виданнях повісті І. Франка «Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в ΧΙΙΙ віці».
В диссертации впервые в украинском литературоведении проводится теоретико-литературное исследование проблем литературного паратекста на материале повести Ивана Франко «Захар Беркут». В работе очерчено место паратекста как теоретической проблемы в современном литературно-критическом дискурсе. Паратекст является той контактной зоной, где впервые пересекается сознание читателя с сознанием автора. Детальный анализ паратекста как зоны контакта автора и читателя дает возможность акцентировать определяющую роль, которую он играет в процессе создания смысла и влияния на реципиента.
В работе рассмотрено и проанализировано источники, связанные с изучением паратекстуальности как значимой категории художественного текста; обобщено проблему прагматики паратекста; охарактеризовано разновидности паратекстуальных аспектов и исследовано их функции.
The following dissertation first in Ukrainian literature compasses theoretical and literary research of modern paratext problem on the material of story «Zakhar Berkut». The paper outlined the place of paratext as theoretical problem in contemporary literary and critical discourse; reviewed and analyzed the sources related to the study of paratextuality as meaningful category of literary text; generalized the problem of paratext pragmatics; characterized the varieties of paratextual aspects and studied their functions; outlined main elements of paratext and traced the features of their interpretation. The dissertation explored the pragmatics of paratextual constituents in multilanguage editions of story by Ivan Franko «Zakhar Berkut. The image of public life in the Carpathian Rus ΧΙΙΙ age».
Захист відбувся 9 червня 2011 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-08T09:57:08Z
2012-02-08T09:57:08Z
2011-05-07
 
Type Thesis
 
Identifier Сокол, М.О. Прагматичні аспекти паратексту (На матеріалі повісті І. Франка "Захар Беркут") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Мар'яна Олегівна Сокол ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1514
 
Language uk