Запис Детальніше

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів.
Подготовка будущих учителей начальных классов к физическому воспитанию учеников.
Preparation of future primary school teachers for physical education lessons.
 
Creator Степанко, Анна Василівна
 
Subject вчитель початкової школи
професійна підготовка вчителя школи першого ступеня
фізичне виховання учнів початкової школи
модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до фізичного виховання учнів
педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до фізичного виховання учнів
 
Description Дисертаційна робота містить дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. У роботі теоретично обґрунтовано необхідність інтегрованої підготовки майбутніх вчителів початкових класів.
У дисертації досліджено та проаналізовано специфіку професійної діяльності педагога школи першого ступеня в галузі фізичного виховання. Розкрито особливості змісту його підготовки (специфічні для даної сфери принципи, засоби, методи, форми). Визначено компоненти його підготовки.
Розроблено та експериментально перевірено модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання молодших школярів. Модель побудована відповідно до виділених компонентів та відображає принципи, форми та засоби через які здійснюється підготовка, а також етапи, педагогічні умови, критерії та рівні готовності.
Результативність проведеного дисертаційного дослідження підтверджено динамікою зростання рівнів за всіма компонентами готовності як результат упровадження моделі.
Диссертационная работа посвящена исследованию проблемы подготовки будущих учителей начальных классов к физическому воспитанию учеников младшей школы.
В исследовании установлено, что подготовку учителей начальных классов к организации физкультурно-оздоровительной деятельности школьников можно значительно улучшить с помощью внедрения интегрированного курса „Физическое воспитание”.
Анализируя результаты педагогических наблюдений занятий по подготовке будущих учителей начальных классов к физическому воспитанию школьников, опроса профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Украины, учителей начальных классов и физической культуры, студентов факультета подготовки учителей начальных классов, мы пришли к выводу, что будущие педагоги не получают необходимого уровня знаний и умений, а значит не готовы к физкультурно-оздоровительной работе в школе. Анализ научно-педагогической литературы показал, что подготовку учителей начальных классов можно значительно улучшить путем обеспечения взаимосвязи между дидактическим и методическим компонентами готовности. В результате констатирующего эксперимента были определены факторы, от которых зависит готовность будущих педагогов первого звена образования к физическому воспитанию учеников младшего школьного возраста, а также критерии и уровни их готовности.
Dissertation work contains research of problems of future teachers of junior classes’ preparation for physical education of children. The theory grounded on a necessity of integrated preparation of future teachers of junior classes. The dissertation investigates the specific of professional work of Secondary School teachers and shows the importance of their preparation for the lessons (the principles they use, facilities, methods, forms etc) as well as major components of their preparation for the lessons. The Dissertation is based on the experimental PE lesson preparation where the principles, facilities, methods, forms of such preparation have been taken into consideration. Effectiveness of the Dissertation research has been confirmed by the dynamical growth of lesson preparation levels according to all the lesson preparation components.
Захист відбувся 30 жовтня 2009 року о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-08T11:30:53Z
2012-02-08T11:30:53Z
2009-09-30
 
Type Thesis
 
Identifier Степанко, А.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Анна Василівна Степанко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 23 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1517
 
Language uk