Запис Детальніше

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи з учнями.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи з учнями.
Подготовка будущих учителей физической культуры к туристско-краеведческой роботы с учениками.
Preparation of the future teachers of physical culture to tourist-regional work with students.
 
Creator Ткачівська, Інна Михайлівна
 
Subject професійна підготовка фахівця фізичного виховання
туристсько-краєзнавча робота з учнями
модель підготовки до туристсько-краєзнавчої роботи
зміст туристсько-краєзнавчої підготовки
педагогічні умови підготовки до туристсько-краєзнавчої роботи
готовність до туристсько-краєзнавчої діяльності
 
Description Дисертаційне дослідження присвячено проблемі підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання до туристсько-краєзнавчої діяльності в школі. У роботі обґрунтовано сутність та компонентний склад підготовки майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи зі школярами; розроблено авторську методику тестування щодо виявлення рівня готовності випускників факультетів фізичного виховання; визначено рівні й критерії оцінки означеної підготовки; розроблено та впроваджено в навчальний процес модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до означеного напряму роботи, що значно підвищила рівень готовності випускників факультету фізичного виховання до туристсько-краєзнавчої діяльності в школі.
В диссертации теоретически обоснованы сущность и компонентный состав подготовки будущих специалистов физической культуры к туристско-краеведческой деятельности в школе.
Доказан низкий уровень готовности учителей и будущих специалистов физического воспитания к туристско-краеведческой работе в школе. В соответствии с этим разработана и внедрена в учебный процесс факультетов физического воспитания модель подготовки специалистов физического воспитания к отмеченному направлению работы, которая значительно повышает уровень готовности выпускников факультета физического воспитания к туристско-краеведческой деятельности с учениками.
Dissertation research is devoted the problem of preparation of future specialists of physical culture to realization of tourist-regional activity at school. In work essence, component composition of preparation of future specialists of physical culture to tourist-regional activity at school; the author method of testing is developed in relation to the exposure of level of readiness of graduating students of faculties of physical education; certainly levels and criteria of estimation of the noted preparation; the model of preparation of future teacher of physical culture is developed to tourist-regional activity and on its basis it is developed and inculcated in an educational process model of forming of readiness of specialists of physical education to the noted work which considerably promotes the level of readiness of graduating students of faculty of physical education to tourist-regional activity at school assignment.
Захист відбувся “25” червня 2009 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, зал засідань, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-08T12:30:40Z
2012-02-08T12:30:40Z
2009-05-23
 
Type Thesis
 
Identifier Ткачівська, І.М. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Інна Михайлівна Ткачівська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1519
 
Language uk