Запис Детальніше

Формування екологічної культури студентів вищих аграрних навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування екологічної культури студентів вищих аграрних навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
Формирование экологической культуры студентов высших аграрных учебных заведений I-II уровней акредитации.
The formation of ecological culture of students of higher agricultural educational establishments of І-ІІ levels of accreditation.
 
Creator Фенчак, Любов Михайлівна
 
Subject екологічна культура
екологічна освіта
екологічне виховання
еколого-практична діяльність
педагогічні складові та умови
критерії та рівні сформованості екологічної культури
 
Description Робота присвячена дослідженню проблеми формування екологічної культури студентів-аграрників. У дисертаційному дослідженні вперше на основі системного підходу визначено педагогічні складові та умови формування екологічної культури молодших спеціалістів аграрного профілю. Експериментально перевірено розроблену автором методику реалізації педагогічних умов щодо формування екологічної культури студентів-аграрників. Уточнено та доповнено зміст понять “екологічний світогляд”, “екологічне мислення”, “екологічна культура”. Розроблені методичні рекомендації можуть бути використані науковцями, викладачами, керівниками вищих навчальних закладів.
Диссертация посвящена исследованию проблемы формирования экологической культуры студентов аграрных техникумов и колледжей. Актуальность проблемы обусловлена обострением противоречий между профессиональной подготовкой студентов, требованиями общества и угрожающим влиянием человека на окружающую среду. На основе обобщения научно-педагогической литературы осуществлен комплексный историко-педагогический анализ проблемы формирования экологической культуры личности. Это позволило определить, что структурными элементами формирования экологической культуры студента-аграрника выступают экологические знания, экологическое мышление, экологическое сознание, экологическое мировоззрение, экологическая этика, а средствами являются экологическое образование, экологическое воспитание и эколого-практическая деятельность.
The dissetrtation deals with the problem of formation of ecological culture of students’ agrarian technical schools and colleges. For the first time the pedagogical factors and conditions of the formation of ecological culture of junior specialists in agricultural have been determined in the dissetrtation on the basis of system approach. The author has elaborated and tested the methods of the formation of ecological culture of agrarian students. The meaning of such notions “ecological outlook”, “ecological thinking”, “ecological culture ” has been defined and supplemented. Scientists, teachers and administration of higher educational establishments can use these developed methodical recommendations.
Захист відбувся в 2006 році у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою:
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-08T13:31:51Z
2012-02-08T13:31:51Z
2006
 
Type Thesis
 
Identifier Фенчак, Л. М. Формування екологічної культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : Автореф. дис.. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. М. Фенчак ; Тернопільський нац. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 19 c.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1524
 
Language uk