Запис Детальніше

Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США.
Компетентносный подход в профессиональной подготовке будущих учителей иностранного языка в университетах США.
Competency Based Approach to the Foreign Language Teacher Education in the Universities of the USA.
 
Creator Черній, Людмила Віталіївна
 
Subject фахова підготовка вчителів іноземної мови в США
зміст і структура підготовки вчителів іноземної мови в США
компетентність вчителя
компетенції вчителів іноземної мови
компетентнісно-орієнтоване навчання
 
Description У дисертаційному дослідженні проведено комплексне дослідження фахової підготовки вчителів іноземної мови в США. Проаналізовано стандарти професійної підготовки вчителів іноземної мови; конкретизовано сутність понять «компетентність», «компетенція», «компетентний».
Обґрунтовано модель організації компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки вчителів іноземної мови в США та виокремлено особливості навчання, ліцензування і сертифікації вчителів. Здійснено порівняльний аналіз структури, змісту та організації професійної підготовки вчителів іноземної мови у вищих навчальних закладах США та України; визначено позитивні ідеї американського досвіду підготовки вчителів іноземної мови для реалізації в умовах розвитку компетентнісної освіти нашої країни.
В диссертации исследован комплексный подход к профессиональной подготовке учителей иностранных языков в США. Проанализировано стандарты профессиональной подготовки учителей иностранных языков; конкретизировано сущность понятий «компетентность», «компетенция», «компетентный».
Обоснованно модель организации компетентносно-ориентированой профессиональной подготовки учителей иностранных языков в США, а также выделено особенности обучения, лицензирования и сертификации учителей. Осуществлено сравнительный анализ структуры, содержания и организации профессиональной подготовки учителей иностранных языков в высших учебных заведениях США и Украины; определено позитивные идеи американского опыта подготовки учителей иностранного языка для реализации в условиях развития компетентносного образования нашей страны.
The dissertation is dedicated to the research of theoretical and methodical grounds of the professional competency-based foreign language teacher education in the higher educational establishments in the USA.
In the investigation the actuality of the research has been grounded; the object, the aim, the tasks and the methods of the work have been determined; the theoretical and practical values of the received results have been revealed.
The results of historical foundations of the teacher education in the USA have been analyzed; content and professional standards of foreign language teacher education have been characterized.
Захист відбувся 25 лютого 2011 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-09T07:12:11Z
2012-02-09T07:12:11Z
2011-01-25
 
Type Thesis
 
Identifier Черній, Л.В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Людмила Віталіївна Черній ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1528
 
Language uk