Запис Детальніше

Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи.
Формирование готовности к профессиональному общению будущих специалистов банковского дела .
The readiness forming to the professional communication of banking business potential specialists.
 
Creator Чорній, Віра Ярославівна
 
Subject професійне спілкування
готовність до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи
критерії
показники та рівні готовності
педагогічні умови
структурна модель
 
Description Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до професійного спілкування. У дослідженні уточнено сутність, зміст та структуру професійного спілкування; визначено критерії, показники та рівні її сформованості у майбутніх фахівців, що працюватимуть у сфері надання банківських послуг.
Теоретично обґрунтовано сукупність педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до професійного спілкування, а саме: посилення сформованості мотиваційного та операційно-дійового компонентів у процесі застосування інформаційних технологій; використання інтерактивних методів для реалізації діяльнісно-орієнтованого підходу у вивченні гуманітарних дисциплін; поглиблення професійної спрямованості у викладанні іноземної мови; використання психолого-педагогічних тренінгів під час вивчення навчальних дисциплін гуманітарного циклу. У дисертаційному дослідженні розроблено структурну модель формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до професійного спілкування, що охоплює такі складові: мету, фактори участі студентів як суб’єктів процесу формування готовності до професійного спілкування, компоненти, показники та рівні готовності, організацію процесу (принципи, методи і форми). Забезпечує дієвість структурної моделі сукупність педагогічних умов. Усі складові моделі спрямовані на формування належного (середнього і високого) рівня готовності майбутніх фахівців банківської справи до професійного спілкування.
В диссертации рассмотрена проблема формирования готовности будущих специалистов банковского дела к профессиональному общению. В процессе исследования научно обоснованы понятия коммуникативная компетентность и профессиональное общение. Выделено и охарактеризовано разновидности, функции, виды, аспекты профессионального общения. Проанализированы основные механизмы реализации профессионального общения будущих специалистов банковского дела. Установлено, что профессиональному общению присуща полифункциональность, а также личностная и поведенческая подструктуры.
The problem of readiness forming to the professional communication of banking business potential specialists was fundamentally researched in the thesis.Essence, content and structure of professional communication are specified in the research; criteria, indexes and levels of readiness forming for the potential specialists of banking business sphere are defined.
A complex of psychological and pedagogical terms of readiness forming to the professional communication of banking business potential specialists is theoretically analyzed. It includes: introduction of information technologies in the educational process; application ofactivity-oriented approach during the study of humanitarian disciplines; deepening of professional orientation in foreign languages training; the use of the psychological and pedagogical trainings during the study of educational disciplines of humanitarian cycle.
Захист відбувся 30 вересня 2011 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 Тернопільського національного педагогічного універси¬тету імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного універси¬тету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-09T09:35:53Z
2012-02-09T09:35:53Z
2011-08-26
 
Type Thesis
 
Identifier Чорній, В.Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Віра Ярославівна Чорній ; наук. кер. І.М. Мельничук. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1531
 
Language uk