Запис Детальніше

Підготовка майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків.
Подготовка будущих учителей к формированию межличностных отношений в ученическом коллективе подростков.
The preparation of future teachers to formation of interpersonal relations in the pupil group of teenagers.
 
Creator Чорній, Мирослава Миколаївна
 
Subject міжособистісні взаємини
ціннісний аспект взаємин
учнівський колектив підлітків
сприятливий психологічний клімат
готовність майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин
модель підготовки майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин
 
Description На основі аналізу психолого-педагогічних та методичних праць у дисертаційному дослідженні визначено сутність поняття «міжособистісні взаємини» та подано їх структуру, проаналізовано роль в особистісному зростанні підлітків, досліджено стан професійної готовності майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків, охарактеризовано технології формування оптимальних міжособистісних взаємин у підлітковому колективі школярів.
Розроблено модель і визначено структурні компоненти системи професійної підготовки майбутніх учителів до організації міжособистісних взаємин в учнівському колективі: загальні і специфічні принципи, методологічні підходи, єдність теоретичної і практичної підготовки, методи та форми підготовки, орієнтаційний, навчально-моделювальний і результативно-коригувальний етапи підготовки, педагогічні умови реалізації системи, критерії і показники рівнів сформованості готовності, де кінцевим результатом є сформованість ціннісно-мотиваційного, когнітивного і функціонально-технологічного компонентів готовності;
На основании анализа психолого-педагогической и методической литературы в диссертационном исследовании определено сущность понятия «межличностные отношения» и представлено их структуру, проанализировано роль в личностном росте подростков, исследовано состояние профессиональной готовности будущих учителей к формированию межличностных отношений в ученическом коллективе подростков, дано характеристику технологий организации оптимальных межличностных отношений в ученическом коллективе подростков.
Разработана модель и определены структурные элементы системы профессиональной подготовки будущих учителей к организации межличностных отношений в ученическом коллективе подростков, где предусмотрено формирование готовности студентов к определенному виду деятельности. Модель содержит структурно-функциональное взаимодействие целевого, содержательного, процессуального и результативного компонентов, общих и специфических принципов, методологических подходов (компетентностный, аксиологический, системный и деятельностный), единство теоретической и практической подготовки, инновационные и традиционные методы, формы организации обучения, этапы подготовки, педагогические условия реализации системы, критерии и показатели уровней сформированости готовности, результат.
In the thesis the essence of conception of interpersonal relations was determined. The work presents their structure and analysis of their role in the personal development of teenagers. The state of professional readiness of future teachers to formation of interpersonal relations in the pupil group of teenagers was investigated. The technologies of formation of optimal interpersonal relations in the teenage group of pupils were described.
In the research there was worked out a model of the system of professional preparation of future teachers to organization of interpersonal relations in the pupil group of teenagers. There was defined its structural components, general and specific principles, methodological approaches, unity of theoretical and practical preparation, and technology of preparation. There were determined the stages of preparation such as orientation, education-model, and also result-adjustment. The pedagogical terms of the realization of the system, criteria and indices of levels of the formation of readiness where the final result is formation of value-motivational, cognition and function-technological components of readiness were described;
Захист відбувся 27 січня 2011 р. о 1430 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-09T10:01:51Z
2012-02-09T10:01:51Z
2010-01-27
 
Type Thesis
 
Identifier Чорній, М.М. Підготовка майбутнії учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мирослава Миколаївна Чорній ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1532
 
Language uk