Запис Детальніше

Професійна підготовка магістрів інформаційних технологій в системі дистанційної освіти США.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна підготовка магістрів інформаційних технологій в системі дистанційної освіти США.
Профессиональная подготовка магистров информационных технологий в системе дистанционного образования США.
Professional Training of Information Technology Masters in Distance Education System of the USA.
 
Creator Шаран, Руслан Володимирович
 
Subject магістри інформаційних технологій
дистанційна освіта США
інформатизація суспільства
кваліфікаційні напрями підготовки магістрів
професійна компетентність тьюторів
типові навчальні плани
форми і технології навчання
освітні і професійні стандарти
 
Description У дисертації здійснено аналіз проблеми професійної підготовки магістрів інформаційних технологій у системі дистанційної освіти США; розглянуто дистанційне навчання як освітню технологію; охарактеризовано основні етапи розвитку дистанційної освіти у США; виявлено особливості організації дистанційного навчання магістрів інформаційних технологій в університетах США; розкрито зміст і форми організації дистанційного навчання магістрів інформаційних технологій; з’ясовано основні вимоги до професійної компетентності тьюторів, які здійснюють підготовку магістрів інформаційних технологій; проаналізовано провідні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні; з’ясовано особливості підготовки ІТ-фахівців у системі вищої освіти України; обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо творчого використання прогресивних ідей досвіду вищої школи США з дистанційної підготовки магістрів інформаційних технологій в Україні.
В диссертации осуществлен анализ проблемы профессиональной подготовки магистров информационных технологий в системе дистанционного образования США; рассмотрено дистанционное обучение как образовательную технологию; дана характеристика основных этапов развития дистанционного образования в США; выявлены особенности организации дистанционного обучения магистров информационных технологий в университетах США; раскрыты содержание и формы организации дистанционного обучения магистров информационных технологий; определены основные требования к профессиональной компетентности тьюторов, занимающихся подготовкой магистров информационных технологий; проанализированы перспективные тенденции развития дистанционного образования в Украине; выявлены особенности подготовки ИТ-специалистов в системе высшего образования в Украине; обоснованы научно-методические рекомендации творческого использования прогрессивных идей высшей школы США для внедрения дистанционной подготовки магистров информационных технологий в Украине.
The thesis deals with the analysis of the problem of professional training of IT Masters in distance education system of the USA. The bibliographic analysis of the problem has shown, that in Ukraine there has been noted an increased attention to the researches in theory of intensive informatization and computerization of educational processes for the generalization of organizational and methodological bases of using information technologies in lifelong education. The author has established, that in the context of an increased demand for higher education, practical realization of its ideas, principles and models is possible on condition of intensive introduction of distance education technology, which is considered as the most effective means of democratization, humanization, variability and continuity of education.
Захист відбувся 27 січня 2011 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-09T12:03:02Z
2012-02-09T12:03:02Z
2010-12-25
 
Type Thesis
 
Identifier Шаран, Р.В. Професійна підготовка магістрів інформаційних технологій в системі дистанційної освіти в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Руслан Володимирович Шаран ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1535
 
Language uk