Запис Детальніше

Рецепція Роберта Бернса в Україні, Росії та Польщі.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рецепція Роберта Бернса в Україні, Росії та Польщі.
Рецепция Роберта Бернса в Украине, России и Польше.
The Reception of Robert Burns’poetry in Ukraine, Russia and Poland.
 
Creator Янусь, Наталя Володимирівна
 
Subject літературно-критична рецепція
музична рецепція
поезія Р.Бернса
художній переклад
Україна-Росія-Польща
 
Description У дисертації здійснено комплексний аналіз сприйняття особистості й творчого доробку Р.Бернса українською, російською та польською читацькими публіками. Проаналізовано різні форми рецепції (наукові праці, переклади, рецензії, відгуки, критичні зауваження, музична рецепція). Велика увага приділяється літературному перекладу як різновиду рецепції. Українські, російські та польські переклади порівнюються між собою (за критерій відбору береться синхронність), а також з оригіналом шотландського поета. Систематизовано літературно-критичні відгуки, які мали місце у трьох слов’янських країнах від початку XIX і до початку XXI століття. Простежено рецепцію шотландського поета в музиці через типологічний аналіз пісенності й синестезії у вірші-пісні Р.Бернса та Т.Шевченка.
В диссертации осуществлен комплексный анализ восприятия личности и творческого наследия Р.Бернса украинским, русским и польским читателем. Проанализировано разные формы рецепции (научные труды, переводы, рецензии, отзывы, критические заметки, музыкальная рецепция). Большое внимание уделяется литературному переводу как основной форме рецепции. Исследованы русские переводы: И.Козлова, М.Михайлова, О.Чуминой, Т.Щепкиной-Куперник, В.Федотова, С.Маршака; украинские переводы: И.Кулика, И.Франка, П.Грабовского, В.Мысика, В.Щурата, Я.Рудницкого, Н.Лукаша; польские версии: Я.Каспровича, Л.Марьянской, Е.Ловинского, С.Крынского, Р.Стиллера. Украинские, русские и польские переводы сравниваются между собой (за критерий отбора берется синхронность), а также с оригиналом шотландского поэта. Систематизированы литературно-критические отзывы (В.Белинского, Н.Огарева, Д.Писарева, И.Франка, П.Грабовского, И.Симоненко, О.Нечипорук, А.Третьяка, Г.Синко, К.Настулянки, З.Кершис), которые имели место в трех славянских странах от начала XIX и до начала XXI века.
The dissertation provides the complex analysis of the process of reception of the personality of R.Burns and his literature work by Ukrainian, Russian and Polish readership. The different forms of reception (scientific works, translations, reviews, responses, critical comments, musical reception) have been analyzed. Much attention is paid to the literal translation as the form of reception. Ukrainian, Russian and Polish translations are compared (the synchronicity is taken for the criterion of selection). The translations are also compared with the original texts of the Scottish poet. The literature critical reviews, which took place in three Slavic countries since the beginning of the XIX and to the beginning of the XXI century, are systematized. The reception of the Scottish poet in music through the typological analysis of singing ability and synaesthesia in poem-song of R.Burns and T.Shevchenko is observed.
Захист відбувся “11” січня 2007 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-10T07:30:49Z
2012-02-10T07:30:49Z
2006-12-08
 
Type Thesis
 
Identifier Янусь, Н. В. Рецепція Роберта Бернса в Україні, Росії та Польщі : Автореф. дисерт. ... канд. філол. наук: 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Н. В. Янусь ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1543
 
Language uk