Запис Детальніше

Труба в системі інструментальних жанрів європейської музики XVII – першої половини XVIIІ століть

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Труба в системі інструментальних жанрів європейської музики XVII – першої половини XVIIІ століть
Труба в системе инструментальных жанров европейской музыки XVII – первой половины XVIII веков
Trumpet in the system of instrumental genres of European music of the XVII – first half of the XVIII centuries
 
Creator Вар’янко, Олег Іванович
 
Subject труба
церемоніальна музика
соната
концерт
репертуар
 
Description У статті розглядається процес розвитку та становлення репертуару для труби у системі інструментальних жанрів доби бароко (XVII – перша половина XVIIІ століть). Окреслено провідні тенденції музично-історичного процесу в проекції на еволюцію темброво-виразових можливостей труби. В ході аналізу високохудожніх взірців автором запропоновано огляд еволюційного поступу європейської інструментальної традиції з акцентом на жанрах сонати і концерту.
В статье рассмотрен процесс развития и становления репертуара для трубы в системе инструментальных жанров музыки эпохи барокко (XVII – первая половина XVIII веков). Определены ведущие тенденции музыкально-исторического процесса в проекции на эволюцию темброво-выразительных возможностей трубы. На примере высокохудожественных сочинений автором предложен обзор эволюционного процесса европейской инструментальной традиции с акцентом на сонате и концерте.
In the article have being observed a variable process developing and forming of the repertoire for trumpet in a complicated system of instrumental genres of European music (the XVII – first half of the XVIII centuries). The author has provided an overview of the evolutionary progress of European instrumental tradition, with emphasis on such genres as sonatas and concertos.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T07:45:20Z
2012-02-29T07:45:20Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Вар'янко, О. І. Труба в системі інструментальних жанрів європейської музики XVII- першої половини XVIII століть / О. І. Вар'янко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 143-148.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1627
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка