Запис Детальніше

Теорія і практика управління загальною середньою освітою в україні (1939–2011 роки) як історико-педагогічна проблема .

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теорія і практика управління загальною середньою освітою в україні (1939–2011 роки) як історико-педагогічна проблема .
Теория и практика управления общим средним образованием в украине (1939–2011 годы) как историко-педагогическая проблема.
Theory and practice of secondary education management in ukraine (1939–2011) as a historical and pedagogical problem.
 
Creator Смолей, Василь Васильович
 
Subject менеджмент
освіта
практика
теорія
управління
 
Description Розкрито сутність теорії і практики управління. Досліджено проблеми і тенденції в управлінні загальною середньою освітою в історичній ретроспективі. В основі розгляду – період утвердження командно-адміністративної системи, авторитарної парадигми в управлінні освітою, а також період незалежності України, коли відбулися і розвиваються позитивні тенденції в теорії і практиці управління. Освітній менеджмент, його теоретичний і практичний аспекти зайняли вагоме місце в наукових дослідженнях українських науковців в царині педагогіки.
Раскрыта сущность теории и практики управления. Исследованы проблемы и тенденции в управлении средним образованием в исторической ретроспективе. В основе рассмотрения – период утверждения командно-административной системы, авторитарной парадигмы в управлении образованием, а также период независимости Украины, когда произошли и развиваются положительные тенденции в теории и практике управления. Образовательный менеджмент, его теоретический и практический аспекты заняли весомое место в научных исследованиях украинских ученых в области педагогики.
The concepts of theory and practice of management are analyzed in the article, the problems and trends in secondary education management are studied in historical retrospective. The main focus is put on the formation of administrative and command system as well as authoritarian paradigm in education management. Positive trends in theory and practice of management have taken place in the period of Ukrainian independence. Education management, its theoretical and practical aspects have occupied an important place in the studies of Ukrainian researchers in the field of pedagogics.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-01T07:27:21Z
2012-03-01T07:27:21Z
2011-10
 
Type Article
 
Identifier Смолей, В. В. Теорія і практика управління загальною середньою освітою в Україні (1939-2011 рр.) як історико-педагогічна проблема / В. В. Смолей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 3-9.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1646
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка