Запис Детальніше

Тренінг як форма підготовки майбутніх учителів до професійної саморегуляції

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Тренінг як форма підготовки майбутніх учителів до професійної саморегуляції
Тренинг как форма подготовки будущих учителей к профессиональной саморегуляции
Training as a form of preparation of future teachers to professional self-regulation
 
Creator Сеньовська, Надія Леонідівна
 
Subject професійна саморегуляція вчителя
тренінг
 
Description Сформульовано визначення, описано суть та структуру феномена професійної саморегуляції вчителя в особистісному аспекті (чотири основні компоненти, їх домінантні функції, три рівні сформованості). Обґрунтовано використання у навчальному процесі педагогічних ВНЗ елементів соціально-психологічного тренінгу як форми підготовки майбутніх учителів до професійної саморегуляції. Конкретизовано основні складові взаємодії викладача та студентів (застосування методів дискусії та дидактичної гри, елементів саморефлексії, самопізнання та психокорекції).
Дано определение, описана суть и структура феномена профессиональной саморегуляции учителя в личностном аспекте (четыре основные компонента, доминантные функции, три уровня сформированности). Обоснованно использование в учебном процессе педагогических вузов элементов социально-психологического тренинга как формы подготовки будущих учителей к профессиональной саморегуляции. Конкретизированы основные составляющие взаимодействия преподавателя и студентов (применение методов дискуссии и дидактичной игры, элементов саморефлексии, самопознания, и психокорекции).
The definition of the phenomenon of professional self-regulation of a teacher is formulated, essence and structure of it is described in a personal aspect (four basic components, their dominant functions, three levels of formed). The usage of the social psychological training elements as a form of preparation of future teachers for the professional self-regulation in the educational process of higher pedagogical educational establishments is grounded. The basic aspects of co-operation of a teacher and students are specified (application of methods of discussion and didactics game, elements of self-reflection, self-knowledge, and psycho correction).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-01T08:57:54Z
2012-03-01T08:57:54Z
2011-10
 
Type Article
 
Identifier Сеньовська, Н. Л. Тренінг як форма підготовки майбутніх учителів до професійної саморегуляції / Н. Л. Сеньовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 31-35.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1651
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка