Запис Детальніше

Історія становлення основних ідей теорії дидактичного утилітаризму

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Історія становлення основних ідей теорії дидактичного утилітаризму
История становления основных идей теории дидактического утилитаризма
The history of the formation of the basic ideas of the theory of didactic utilitarianism
 
Creator Жук, Оксана Іванівна
 
Subject утилітарна концепція
дидактичний утилітаризм
«традиційна» школа
«трудова» школа
 
Description Здійснено ретроспективний аналіз становлення основних ідей теорії дидактичного утилітаризму. Визначено суть та основні принципи цієї концепції. Охарактеризовано погляди зарубіжних учених щодо становлення теорії дидактичного утилітаризму і засобів її реалізації в практичному житті. Розкрито світоглядні засади педагогічних поглядів Дж. Дьюї, його концепцію демократичного виховання, дидактичні погляди та розвиток педагогічних ідей у школах США. Розглянуто основні принципи побудови навчальних програм згідно з утилітарною концепцією.
Осуществлен ретроспективный анализ становления основных идей теории дидактического утилитаризма. Определена суть и основные принципы этой концепции. Охарактеризованы взгляды зарубежных ученых по становлению теории дидактического утилитаризма и средств ее реализации в практической жизни. Раскрыто мировоззренческие основы педагогических взглядов Дж. Дьюи, его концепцию демократического воспитания, дидактические взгляды и развитие педагогических идей в школах США. Рассмотрены основные принципы построения учебных программ согласно с утилитарной концепцией.
The retrospective analysis of the formation of the basic ideas of the theory of didactic utilitarianism is performed. The nature and the main principles of this concept are singled out. The views of the foreign scholars concerning the development of the theory of the didactic utilitarianism and the means of its implementation in practice are characterized. The ideological foundations of J. Dewey’s pedagogical views, his concept of the democratic education, didactic views and the development of the pedagogical ideas at the schools of the U.S. are revealed. The basic principles of the formation of educational programs according to utilitarian concept are reviewed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-02T08:38:29Z
2012-03-02T08:38:29Z
2011-10
 
Type Article
 
Identifier Жук, О. І. Історія становлення основних ідей теорії дидактичного утилітаризму / О. І. Жук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 51-55.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1655
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка