Запис Детальніше

ХУДОЖНІЙ ПСИХОЛОГІЗМ У ПРОЗІ ЯКОВА КАЧУРИ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ХУДОЖНІЙ ПСИХОЛОГІЗМ У ПРОЗІ ЯКОВА КАЧУРИ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО
ARTISTIC PSYCHOLOGISMUS IN YAKOV KACHURA'S PROSE: TRADITIONS AND INNOVATION
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГИЗМ В ПРОЗЕ ЯКОВА КАЧУРЫ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
 
Creator Komarovska, Inna
 
Description У статті порушено проблему естетичного поцінування прози кінця 20-30-х років ХХ ст. Пропонована студія є спробою актуалізувати дослідження епіки Якова Качури відповідно до теоретико-методологічних пошуків сучасної гуманітаристики. Розглянуто специфіку психологізму в малій прозі Якова Качури. Акцентовано, що відтворення внутрішнього світу персонажів, моделювання характерів відбувається через комбіноване застосування основних форм психологізму та притаманних їм засобів і художніх прийомів. Виявлено, що в творах Якова Качури соціально-політичні питання мають психологічний підтекст.
The article is devoted to the problem of aesthetic evaluation of prose in the 1920-30s. According to theoretical and methodological search in modern humanities, this article is the first attempt to update the study of Yakіv Kachur’s epics. The article deals with specificity of psychologism in Yakіv Kachura’s prose. The reproduction of inner world and simulation of one’s nature are made through combined application of main types of psychologism with its own methods and artistical devices. It is proved that social and political issues in Yakіv Kachura’s works have psychological implication.
В статье рассматривается проблема эстетической оценки прозы 20-30-х годов ХХ века. Предлагаемая работа является попыткой актуализировать исследование эпики Якова Качуры в соответствии с теоретикометодологическими поисками в современной гуманитаристике. В статье рассматриваются особенности психологизма прозы Якова Качуры. Правдивое воспроизведение внутреннего мира и моделирования персонажей сделаны через комплексное применение основных видов психологизма и соответствующих художественных приемов. Выявлено, что социальные и политические вопросы в произведениях Якова Качуры имеют психологический подтекст.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2016-03-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/189
10.28925/2311-259X.2016(1)5183
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 1(13) (2016)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 1(13) (2016)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 1(13) (2016)
Synopsis: Text, Context, Media; No 1(13) (2016)
2311-259X
10.28925/2311-259X.2016(1)
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/189/182
 
Rights Авторське право (c) 2019 Inna Komarovska
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0