Запис Детальніше

СЦЕНАРІЙ ПРОТИСТОЯННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ: ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ КЛАСТЕР

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title СЦЕНАРІЙ ПРОТИСТОЯННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ: ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ КЛАСТЕР
THE SCRIPT OF CONFRONTATION IN PUBLICISTIC TEXTS: A LITERARY-ARTISTIC CLUSTER
СЦЕНАРИЙ ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ: ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР
 
Creator Vyshnytska, Yuliia
 
Description У статті зосереджено увагу на семіотичному моделюванні міфологічного сценарію протистояння в публіцистичному дискурсі. Наголошено, що сценарій протистояння «свій – чужий» реалізований у суспільно-політичному, колоніально / постколоніальному, гендерному / феміністичному, геокультурологічному, топографічному, освітянсько-науковому, літературнохудожньому, мистецькому дискурсах за допомогою міфологічних координат Іншого, Ворога, Чужого. Об’єктом є літературно-художній кластер, у якому виокремлюються базові фрейми «Національна ідентичність», «Самоідентичність», представлені концептами «Пам’ять», «Тілесність», «Мова», «Ім’я», «Міфотворчість». Вказані варіанти міфологічного сценарію протистояння – сценарії спротиву, вигнання, наближення / відсторонення до / від Чужого.
The article draws attention to the semiotic modeling of mythological script of the battle in journalistic discourse. It’s been emphasized that the script of the battle with a stranger in social, political, colonial, postcolonial, gender, feminist, geo-cultural, topographical, educational, scientific, literary, artistic discourse has been done with the help of mythological landmarks of The Other, The Enemy and The Alien. The object is literary cluster, which has distinguished basic frames as “National Identity”, “Self-identity” presented with such concepts as “Memory”, “Corporality”, “Language”, “Name”, “Myth formation”. The variants of mythological script of the battle meaning scripts of resistance, exile, forthcoming/abdication to/from The Alien.
Статья посвящена семиотическому моделированию мифологического сценария противостояния в публицистическом дискурсе. Объектом является литературно-художественный кластер, в котором выделяются базовые фреймы «Национальная идентичность», «Самоидентичность», представленные концептами «Память», «Телесность», «Язык», «Имя», «Мифотворчество». Вариантами мифологического сценария противостояння «свой – чужой» являются сценарии сопротивления, изгнания, приближения к Чужому, отдаления от Чужого.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2016-03-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/190
10.28925/2311-259X.2016(1)3145
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 1(13) (2016)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 1(13) (2016)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 1(13) (2016)
Synopsis: Text, Context, Media; No 1(13) (2016)
2311-259X
10.28925/2311-259X.2016(1)
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/190/183
 
Rights Авторське право (c) 2019 Yuliia Vyshnytska
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0