Запис Детальніше

МІФОЛОГІЯ ЖІНОЧОГО ІРИНИ ШУВАЛОВОЇ: ТІЛЕСНІСТЬ, МОВА, ЧАС

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title МІФОЛОГІЯ ЖІНОЧОГО ІРИНИ ШУВАЛОВОЇ: ТІЛЕСНІСТЬ, МОВА, ЧАС
MYTHOLOGY OF FEMALE BY IRINA SHUVALOVA: CORPOREALITY, LANGUAGE, TIME
МИФОЛОГИЯ ЖЕНСКОГО ИРИНЫ ШУВАЛОВОЙ: ТЕЛЕСНОСТЬ, ЯЗЫК, ВРЕМЯ
 
Creator Borysiuk, Iryna
 
Description У статті проаналізовано концепти часу, мови й тілесності в ліриці І. Шувалової. Єдність мовно-тілесного досвіду ліричного суб’єкта поетеси – модель осмислення цілісності і доцільності світу. Час для І. Шувалової є відбиттям боротьби життя і смерті, утіленням динаміки станів; саме тому такими важливими в її ліриці є мотиви зміни, перетворення, нетотожності. Відповідно, тілесний досвід стає мовою, якою авторка говорить про драму самототожності, усвідомлення людиною себе в часі і часу в собі, про колізію стосунків Я та Іншого як причетність, що неодмінно впливатиме на автентичність і цілісність Я.
The concepts of time, language, and sensuality in Iryna Shuvalova’s poetry are analyzed in the article. Sensual and linguistic experience wholeness of Shuvalova’s lyric character is a model for interpretation of world wholeness and advisability. Moreover, time can be conceptualized as representation of life and death battle as well as dynamics of conditions, and therefore motifs of changes, transformations, and non-identity are very important in her poetry. Accordingly, sensual experience can be interpreted as a language for speaking about self-identity drama, human perception of time from external and internal perspectives, the Self and the Other relationship as involvement affecting the Self authenticity and wholeness.
В статье проанализированы концепты времени, языка и телесности в лирике Ирины Шуваловой. Единство языково-телесного опыта лирического субъекта Ирины Шуваловой – модель осмысления целостности и целесообразности мира. Время для Ирины Шуваловой – это отображение борьбы жизни и смерти, воплощение динамики состояний; именно поэтому такими важными в ее лирике являются мотивы изменений, превращения, нетождественности. Соответственно, телесный опыт становиться языком, с помощью которого автор говорит про драму самотождественности, осмысление человеком его присутствия во времени и присутствия времени в нем, про коллизию отношений Я и Другого как причастность, которая будет влиять на автентичность и целостность Я.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2016-03-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/191
10.28925/2311-259X.2016(1)581
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 1(13) (2016)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 1(13) (2016)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 1(13) (2016)
Synopsis: Text, Context, Media; No 1(13) (2016)
2311-259X
10.28925/2311-259X.2016(1)
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/191/184
 
Rights Авторське право (c) 2019 Iryna Borysiuk
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0