Запис Детальніше

Філософська змістовність житія св. Кипріяна в контексті протиріч сучасної конгломеративної культури

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Філософська змістовність житія св. Кипріяна в контексті протиріч сучасної конгломеративної культури
Философская содержательность жития св. Киприана в контексте противоречий современной конгломеративной культуры
Phylosophical richness of content of lives of the Saint Cyprian in the context of controverses of modern conglomerate culture
 
Creator Чікарькова, Марія
 
Subject св. Кипріян
філософська змістовність
протиріччя
конгломеративна культура
 
Description У статті проаналізовано характерну ситуацію сьогоднішньої конгломератної культури, в якій користується особливою популярністю образ св.Кипріяна, уславленого античного мага-язичника, що став християнином. Тут відкинуто компаративістичний підхід, який розчиняє ситуацію в «запозиченнях» (паралелі з «Фаустом» тощо). У центрі уваги – актуальна в контексті кризи церковної традиції і експансії неоязичництва проблема аксіології магії й християнської релігії як ситуація екзистенціального вибору особистості, стабільна для європейської ментальності, заснованої на діалектиці взаємодії античного та християнського первенів.
В статье проанализировано характерную ситуацию сегодняшней конгломератной культуры, в которой пользуется особой популярностью образ св.Киприяна, прославленного античного мага-язычника, который стал христианином. Здесь отброшен компаративистичний подход, который растворяет ситуацию в «заимствованиях» (параллели с «Фаустом» и др.). В центре внимания - актуальна в контексте кризиса церковной традиции и экспансии неоязычества проблема аксиологии магии и христианской религии как ситуация экзистенциального выбора личности, стабильная для европейской ментальности, основанной на диалектике взаимодействия античного и христианского начала.
In article is analyzed distinctive situation in modern conglomerate culture where is very popular the figure of St. Cyprian who was famous ancient pagan magician but went to Christianity. There aren’t used comparatives methodology which dissolved the situation in «adoptions» (parallels to «Faust» etc). Іn the centre of attention is problem of axiology of magic and Christian religion as situation of existential choice of personality which is stabile for European mentality founded on dialectic contradiction of contaminations of ancient and Christian¬ – this situation is actual in context of crisis of Church and expansion of neopaganism.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-13T09:51:37Z
2012-03-13T09:51:37Z
2008-04
 
Type Article
 
Identifier Чікарькова, М. Філософська змістовність житія св. Кипріяна в контексті протиріч сучасної конгломеративної культури / М. Чікарькова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: В.Д.Бондаренко, М.Г.Братасюк, П.М.Залюбовський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 71-75.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1756
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка