Запис Детальніше

Етичні проблеми сучасного наукового дослідження = Ethical problems of modern scientific research

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Етичні проблеми сучасного наукового дослідження = Ethical problems of modern scientific research
 
Creator Патлайчук, О. В.
Вижул, Н. В.
Григорович, М. В.
Patlaichuk, O.V.
Vuzhyl, N. V.
Grigorovich, M. V.
 
Subject конфлікт
етика
переговори
наука
дослідження
інженер
conflict
ethics
negotiation
science
research
engineer
 
Description Розглянуто етичні проблеми сучасного наукового дослідження. Проаналізовано та охарактеризовано основні поняття конфліктів, їх розвиток та розв'язання. Протягом аналізу результатів досліджень визначена важлива роль мирно розв'язуємих конфліктів у встановленні взаєморозуміння і співпраці між сторонами. Визначено, що теоретичний аналіз етичних проблем свідчить про їх гостроту і необхідність вдосконалення системи підготовки інженерів у пошуку шляхів створення середовища, педагогічних умов та технологій формування професійної етики фахівців інженерного профілю = Ethical problems of modern scientific research were considered. Basic concepts of conflicts, their development and resolution was analyzed and characterized. The analysis of the results of the study identified the important role of peacefully resolved
conflicts in establishing understanding and cooperation between the parties. Theoretical analysis of the ethical problems shows their urgency and necessity of improving the system of training of engineers to find ways of creating an environment, pedagogical conditions and technologies of formation of professional ethics of specialists of engineering profile.
Патлайчук, О. В. Етичні проблеми сучасного наукового дослідження / О. В. Патлайчук, Н. В. Вижул, М. В. Григорович // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – Вип. 9. – С. 219–229.
 
Date 2016-12-29T07:32:34Z
2016-12-29T07:32:34Z
2016-12-29
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2116
 
Language other
 
Relation УДК;001.35:174.8