Запис Детальніше

Використання загальних та емпіричних методів наукового пізнання у суднобудуванні = The general and empirical methods of scientific knowledge in shipbuilding

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання загальних та емпіричних методів наукового пізнання у суднобудуванні = The general and empirical methods of scientific knowledge in shipbuilding
 
Creator Патлайчук, О. В.
Мартиченко, Я. О.
Шпорчук, Д. М.
Patlaichuk, O. V.
Martichenko, Y. A.
Shporchuk, D. M.
 
Subject наукове пізнання
суднобудування
метод
наука
теорія
дослідження
scientific cognition
shipbuilding
method
science
theory
study
 
Description Розглянуто існуючі методи наукового пізнання – універсальні (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, моделювання) та емпіричні наукові (емпіричне знання, спостереження, опис, вимірювання, експеримент) стосовно їх застосування в інженерній діяльності. Проаналізовано використання цих методів у теоретичному дослідженні та практичному вирішенні питань суднобудування. Встановлено, що правильний вибір методів дослідження і пізнання є головним в роботі науковця та сприяє спеціалізації науково-пізнавального процесу, створюючи умови розвитку суднобудівельної галузі = Existing methods of scientific knowledge – universal (analysis, synthesis, abstraction, generalization, induction, deduction, analogy, modeling) and empirical scientific (empirical knowledge, observation, description, measurement, experiment) are considered with regard to their application in engineering. The use of these
methods in theoretical research and practical issues of shipbuilding was analyzed. It is determined that the correct choice of research and cognition methods is central at the work of a scientist and encourages specialization of scientific-cognitive process, creating conditions for the development of the shipbuilding industry.
Патлайчук, О. В. Використання загальних та емпіричних методів наукового пізнання у суднобудуванні / О. В. Патлайчук,Я. О. Мартиченко, Д. М. Шпорчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – Вип. 9. – С. 229–239.
 
Date 2016-12-29T07:43:44Z
2016-12-29T07:43:44Z
2016-12-29
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2117
 
Language other
 
Relation УДК;001.8:167.7