Запис Детальніше

КУЛЬТУРОЛОГО-АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЗКУЛЬТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title КУЛЬТУРОЛОГО-АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЗКУЛЬТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
CULTURAL-AKMEOLOGICAL APPROACH TO PROFESSIONAL TRAINING ORGANISATION OF PHYSICAL CULTURE SPECIALITIES MASTERS
КУЛЬТУРОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 
Creator Ivanii, Igor V.
 
Subject культуролого-акмеологічний підхід; професійна фізкультурна освіта; магістр; компетенції; творча готовність; навчальна дисципліна «Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту»
cultural-akmeological approach; professional physical culture education; master; competences; creative readiness; educational subject “Bases of professional-pedagogical culture of physical training and sport specialist”
культуролого-акмеологический подход; профессиональное физкультурное образование; магистр; компетенции; творческая готовность; учебная дисциплина «Основы профессионально-педагогической культуры специалиста физического воспитания и спорта»
 
Description У статті розкрито зміст і значення культуролого-акмеологічного підходу до організації підготовки магістрів фізкультурних спеціальностей та навчальної дисципліни «Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту» як частини міждисциплінарної магістерської програми. Проаналізовано взаємозв’язок понять теорії культури і акмеології, принципи, які визначають стратегію і тактику організації магістерської підготовки. Запропоновано орієнтувати процес фізкультурної освіти на формування творчої готовності майбутнього фахівця до діяльності на основі опанування магістром не тільки компетенціями, але й спрямуванням його підготовки до вершин професіоналізму, формування професійно-педагогічної культури особистості. Показано, що запропонована навчальна дисципліна виступає інтеграційно-функціональним засобом формування професійно-педагогічної культури магістрів фізкультурних спеціальностей.
In the article educational problems of master’s degree training of physical culture specialities students are considered. The aim of the article is to clarify the content and the meaning of cultural-akmeological approach as theoretical-methodological basis in professional training organisation of physical culture specialities masters and educational subject “Bases of professional-pedagogical culture of physical training and sport specialist”, which is a part of interdisciplinary master programme. Interconnection of phenomena classes of culture theory and akmeology, principles which determine strategy and tactics of master training organisation are analysed. It is shown that according to offered theoretical-methodological approach the level of master's personality development is characterised considerably by the level of professional-pedagogical culture formation, which reflects subjective preparedness and readiness of future specialist to solving professional tasks. We offer to orient process of physical culture education on formation of creative readiness of future specialist to activity on the basis of mastering by master not only knowledge and competences, but also by formation of professional-pedagogical culture and directness of his training to the top of professionalism and professional mastery.The content of educational subject “Bases of professional-pedagogical culture of physical training and sport specialist” which is based on organisation of unity of all components of physical culture education and has innovative character, in particular reflects tendencies of converging of humanities, natural-scientific and professional culture forms. It is shown that offered educational subject appears as integrative-functional mean of professional-pedagogical culture formation of physical culture specialities masters.
В статье раскрыто содержание и значение культуролого-акмеологического подхода к организации подготовки магистров физкультурных специальностей и учебной дисциплины «Основы профессионально-педагогической культуры специалиста физического воспитания и спорта» как части междисциплинарной магистерской программы. Проанализировано взаимосвязь понятий теории культуры и акмеологии, принципы, которые определяют стратегию и тактику организации магистерской подготовки. Предложено ориентировать процесс физкультурного образования на формирование творческой готовности к деятельности будущего специалиста на основе овладения магистром не только компетенциями, но и направленности его подготовки к вершинам профессионализма, формирования профессионально-педагогической культуры личности. Показано, что предложенная учебная дисциплина выступает интеграционно-функциональным средством формирования профессионально-педагогической культуры магистров физкультурных специальностей.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2017-03-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/438
10.28925/2312-5829.2017.1-2.3851
 
Source Освітологічний дискурс; 2017: № 1-2 (16-17); 38-51
Educological discourse; 2017: № 1-2 (16-17); 38-51
Освитологичный дискурс; 2017: № 1-2 (16-17); 38-51
2312-5829
10.28925/2312-5829.2017.1-2
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/438/351
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0