Запис Детальніше

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА»

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА»
FORMATION OF THE COMPUTER COMPETENCE OF FUTURE FINANCIERS IN THE PROCESS OF LEARNING ECONOMETRICS
 
Creator Hlushak, Oksana
Bodnenko, Dmitry
Semenyaka, Svetlana
 
Subject інформатизація; інформаційно-комунікаційні технології; інформатична компетентність; майбутні фінансисти.
informatization; information and communication technologies; computer competence; future financiers.
 
Description У статті розкрито особливості формування інформатичної компетентності майбутніх фахівців з фінансів у процесі навчання економетрики. Визначено компоненти інформатичної компетентності майбутніх фахівців з фінансів. У результаті дослідження визначено, що процес формування інформатичної компетентності майбутніх фахівців з фінансів у процесі навчання економетрики необхідно представити у вигляді моделі, яка складається з таких компонентів: мета, принципи (системності та послідовності, наочності, зв’язку теорії з практикою, пріоритетності гуманістичних цінностей, демократизму та індивідуалізації.), підходи (діяльнісний, компетентнісний, культурологічний, особистісно-орієнтований та системний), засоби (електронний навчальний курс), педагогічні умови, форми, критерії (мотиваційний, змістовий, оцінково-результативний), рівні сформованості (початковий, середній, достатній та високий), результат
The article reveals the peculiarities of the formation of the computer competence of future financiers in the process of learning econometrics. The components of the computer competence of future finance specialists are determined. As a result of the study, it was determined that the process of forming the computer competence of future finance professionals in the process of teaching econometrics should be presented as a model consisting of the following components: purpose, principles (system and consistency, visibility, communication theory with practice, priority of humanistic values, democracy and individualization), approaches (active, competent, cultural, personally oriented and systemic), means (electronic training course), pedagogical conditions (motivational support of the student's activity, based on the interdisciplinary nature of the discipline of econometrics: knowledge of certain sections of mathematics, economics and information technologies; updating of content of discipline and implementation of a training complex on the basis of the electronic training course in Moodle; attracting future financiers to perform professional tasks with the use of information technologies), forms (training sessions (lectures, practical classes, individual classes, electronic training courses), postures classroom work (teaching and research, independent study work is based on the use of information technology), self-education), criteria (motivation, contents, evaluative-effective), levels (elementary, middle, and high enough), result.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor

 
Date 2018-03-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/492
10.28925/2312-5829.2018.1-2.339
 
Source Освітологічний дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 325-340
Educological discourse; 2018: № 1-2 (20-21); 325-340
Освитологичный дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 325-340
2312-5829
10.28925/2312-5829.2018.1-2
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/492/429
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0