Запис Детальніше

ЯКИМ ЯРЕМА: ТИПОЛОГІЯ УЧИТЕЛЯ НА ЗЛАМІ ТИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ЯКИМ ЯРЕМА: ТИПОЛОГІЯ УЧИТЕЛЯ НА ЗЛАМІ ТИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
YAKYM YAREMA: TYPOLOGY OF A TEACHER AT THE PEDAGOGY TYPOLOGY OF THE FIRST HALF OF 20TH CENTURY
 
Creator Zveryuk, Ruslan
 
Subject енергетично-номокративна педагогіка; методологічні підходи; психологія; сентиментально-чуттєва педагогіка; тип (підтип) учителя; учительське звання; Яким Ярема
energetic-nomocative pedagogy; methodological approaches; psychology; sentimental-sensual pedagogy; teacher's rank; type (subtype) of teacher; Yakym Yarema.
 
Description У статті, на основі вивчення змісту ідей Я. Яреми, викладених у праці «Психологія учительського звання – типологія», досліджено зміст його методологічних, психологічних та педагогічних підходів до аналізу педагогічного професіоналізму. Шляхом порівняння з’ясовано зміст використаного вченим поняття «звання» як професійної чинності, загальну методологію дослідження, що відповідає інтегрованим засадам філософії життя та львівсько-варшавської філософської школи. Вивчення Якимом Яремою основ професійної психології, зокрема професій, «предметом яких є людина», дало можливість порівняти тогочасних меж педагогічного професіоналізму зі сучасними. Акмеологічні підходи до характеризування типів педагогів у праці Я. Яреми реалізуються завдяки поєднанню аналізу культурно-психологічних типів людини (гуманітарної психології та етики особистості), типології вчителів у розрізі виховного потенціалу типів (психологічний аналіз особистості вчителя-вихователя) та власної наукової візії історико-педагогічного етапу.
The article analyses the content of methodological, psychological and pedagogical approaches of Yakym Yarema towards the analysis of pedagogical work, on the basis of the research of the content of the scientists' own ideas, written in "The psychology of a teacher's rank - typology" 1935. The content of the notion "knowledge" as a professional validity, general methodology of a research that corresponds to the integrated principles of the life philosophy and Lviv-Warsaw School of Philosophy, used by the researcher, is studied out by using the method of comparative analysis. The research of the basis of professional psychology, done by Yakym Yarema, "the object of which is a human" gave the possibility to compare the limits of pedagogical professionalism in about the century time period. The acmeological approaches towards the characterizing of the pedagogues types in the work of Ya. Yarema realizes owing to the combination of analysis of cultural and psychological types of a human (humanitarian psychology and ethics of a personality), typology of a teachers in the frames of educational potential of types (psychological analysis of a personality of a teacher-educator) and own scientific vision of historical and pedagogical stage. It is determined that the type of personality, according to Ya. Yarema, is the category of cultural and historical order, in relation with its phenomenon, changes occur not only key characteristics of types, but also the priorities of either types towards the relative type of pedagogics. The scientist mentioned the transference from sentimental sensual mood pedagogics, for which the most corresponding type was socio-aesthetic and dynamic-energetic (energetic-nomocratic), which requires power-economic type. The results of the research of the work of Ya. Yarema can be used in the modern conditions as the methodology of professional-pedagogical competences formation. The key conclusions are the following: pedagogical professionalism is a dynamic category that needs the study on different stages of cultural and historical development of a society; pedagogical science, according to the researches of Ya. Yarema, develops within the frames with philosophy and psychology; the notion of a child, type of pedagogue and type of pedagogics are closely interconnected, and thus, their study, as well as a change, should be proportional. 
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor

 
Date 2018-03-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/494
10.28925/2312-5829.2018.1-2.84612
 
Source Освітологічний дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 38-50
Educological discourse; 2018: № 1-2 (20-21); 38-50
Освитологичный дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 38-50
2312-5829
10.28925/2312-5829.2018.1-2
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/494/400
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0