Запис Детальніше

Демократичний контекст розвитку державно-громадського управління освітою в Україні

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/710952/
 
Title Демократичний контекст розвитку державно-громадського управління освітою в Україні
Демократический контекст развития государственно-общественного управления образованием в Украине
Democratic context of development of statepublic education management in Ukraine
 
Creator Kalinina, Ganna
Malyuga, Mykola
 
Subject 35 Public administration. Government.
373 Kinds of school providing general education
 
Description У статті зазначено, що перехід до демократії передбачає модернізаційні зміни в політичних, економічних, соціальних, культурних і освітніх процесах, у всіх без винятку усіх сферах суспільства, відповідно до цілей тисячоліття та детермінує постійне і гнучке реагування суб’єктів на зміни, публічність влади, прозорість управлінських рішень і правопорядку елементів демократичного розвитку, а також характеризується чинниками впливу на процес управління. Висвітлено питання оптимального поєднання державних і громадських чинників в управлінні в сфері освіти. Акцентовано, що дотепер ще недостатньо повно вивчено і осмислено вплив державних і громадських чинників на процес управління, досвід участі громадськості в управлінні освітою в розвинутих країнах з точки зору його привабливості й застосування в українських реаліях. Також зазначено, що в сучасних дослідженнях у переважній більшості випадків під громадськістю розуміються організовані структури, що відображають інтереси різних соціальних груп в освітній галузі і не підпорядковуються органам управління освітою.
В статье указано, что переход к демократии предполагает модернизационные изменения в политических, экономических, социальных, культурных и образовательных процессах, во всех без исключения сферах общества, в соответствии с целями тысячелетия и детерминирует постоянное и гибкое реагирование субъектов на изменения, публичность власти, прозрачность управленческих решений и правопорядка элементов демократического развития, а также характеризуется факторами влияния на процесс управления. Освещены вопросы оптимального сочетания государственных и общественных факторов в управлении в сфере образования.
Акцентировано, что до сих пор еще недостаточно полно изучено и осмысленно влияние государственных и общественных факторов на процесс управления, опыт участия общественности в управлении образованием в развитых странах с точки зрения его привлекательности и применения в украинских реалиях. Также отмечено, что в современных исследованиях в подавляющем большинстве случаев под общественностью понимаются организованные структуры, отражающие интересы различных социальных групп в сфере образования и не подчиняются органам управления образованием.
The article points out that the transition to democracy presupposes modernization changes in political, economic, social, cultural and educational processes, in all spheres of society, without exception, in accordance with the Millennium Goals and determines the constant and flexible response of subjects to changes, publicity of power, transparency of managerial decisions and the rule of law of elements of democratic development, and also is characterized by factors of influence on the management process. The questions of the optimal combination of state and social factors in management in the sphere of education are highlighted. It is stressed that the influence of state and social factors on the governance process, experience of public participation in the management of education in developed countries has still not been fully understood and understood in terms of its attractiveness and application in Ukrainian realities. It is also noted that in modern studies, in the vast majority of cases, the public is understood as organized structures that reflect the interests of various social groups in the field of education and do not obey the educational authorities.
 
Publisher Трек-ЛТД
 
Date 2018
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/710952/1/Democratic_context_of_Ganna_Kalinina_Mykola_Malyuga.pdf
- Kalinina, Ganna and Malyuga, Mykola (orcid.org/0000-0003-2054-7444 <http://orcid.org/0000-0003-2054-7444>) (2018) Democratic context of development of statepublic education management in Ukraine In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі» Трек-ЛТД, м. Дрогобич, Україна, pp. 238-243.