Запис Детальніше

Координати дому: символічні простори роману Вікторії Амеліної «Дім для Дома»

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Координати дому: символічні простори роману Вікторії Амеліної «Дім для Дома»
Coordinates of home: symbolic spaces in a novel by Victoria Amelyna «Home for the Dom»
Координаты дома: символические пространства романа Виктории Амелиной «Дом для Дома»
 
Creator Romanenko, Olena
 
Description Стаття присвячена одній із ключових тем сучасної української літератури — реконструкції індивідуальної історичної пам’яті. Для аналізу обрано один із символічних образів, які представляють сконденсовану модель сприйняття власного минулого — образ Дому. Методологічною стратегію автора став філологічний аналіз, поєднаний із міркуваннями літературознавців, соціологів, філософів, істориків та ін. про сприйняття Дому як сакрального місця у свідомості людини кінця ХХ — початку ХХІ століття. Дослідження також скероване на порівняння моделей сприйняття минулого персонажами роману Вікторії Амеліної «Дім для Дома» та Станіславом Лемом у книзі спогадів «Високий Замок». Інтертекстуальне прочитання двох творів дає змогу виокремити особливий тип сприйняття минулого та Дому як місця зустрічі минулого і майбутнього:  як географічної пустки, частини травматичного ландшафту, не об’єднаного спільними родинними спогадами, та цілісної частини культурно-географічного ландшафту, який є продовженням «я» автора чи персонажа в прозі. На основі такої класифікації можуть бути виокремлені два типи конфлікту в сучасній українській прозі, присвяченій родинним історіям: ті, у яких сюжетна колізія розгортається довкола реконструкції індивідуальної історичної чи родинної пам’яті і Дому як місця пам’яті, та ті, у яких така реконструкція неможлива через втрату символічного зв’язку з минулим, формування амбівалентного ставлення до Дому як символічного простору.
The article tells about the leading theme of modern Ukrainian literature — the reconstruction of individual historical memory. The author analyzes the symbolic image, which is a model of perception of one's own past — the image of the Home. The methodological strategy of the author is a philological analysis, combined with the thoughts of literary critics, sociologists, philosophers, historians, and others about the perception of the Home as a sacred place in the human mind of the 20–21th. The research is also aimed at comparing the patterns of perception of the past by the characters of Victoria Amelina’s "Home for the Dom" and Stanislav Lemom in the memoir "High Castle". Intertextual reading of two works makes possible to distinguish a particular type of perception of the past and the Home as a meeting place of the past and the future. The author highlights two strategies in the perception of the Home. First: the home is like a geographic desert, part of the traumatic landscape. Such image of home is not united with common family memories. Second: the home is an integral part of the cultural and geographical landscape. He is a continuation of the "I" of the author or character in prose. On the basis of this classification, two types of conflict can be distinguished in contemporary Ukrainian prose dedicated to family history. To the first group belong those in which the plot conflict unfolds around the reconstruction of individual historical or family memory and the Home as a place of memory. The second type is represented by those in which the reconstruction of the notion of the Home is impossible due to the loss of a symbolic connection with the past, the formation of an ambivalent attitude to the Home as a symbolic space.
Статья посвящена одной из ключевых тем современной украинской литературы — реконструкции индивидуальной исторической памяти. Для анализа выбран один из символических образов, представляющих концетрированную модель восприятия собственного прошлого — образ Дома. Методологической стратегинй автора стал филологический анализ, соединенный с размышлениями литературоведов, социологов, философов, историков и др. о восприятии Дома как сакрального места в сознании человека конца ХХ – начала XXI века. Исследование также направлено на сравнение моделей восприятия прошлого персонажами романа Виктории Амелиной «Дом для Дома» и Станиславом Лемом в книге воспоминаний «Высокий Замок». Интертекстуальное прочтения двух произведений позволяет выделить особый тип восприятия прошлого и Дома как места встречи прошлого и будущего: как географической пустоты, части травматического ландшафта, не объединенных общими родственными воспоминаниями, и целостной части культурно-географического ландшафта, который является продолжением «я» автора или персонажа в прозе. На основе такой классификации могут быть выделены два типа конфликта в современной украинской прозе, посвященной семейным историям: те, в которых сюжетная коллизия разворачивается вокруг реконструкции индивидуальной исторической или семейной памяти и Дома как места памяти, и те, в которых такая реконструкция невозможна из-за потери символической связи с прошлым, формирования амбивалентного отношения к Дому как символическому пространству.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2018-10-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/msword
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/312
10.28925/2311-259x.2018.3.1
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 3(23) (2018)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3(23) (2018)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3(23) (2018)
Synopsis: Text, Context, Media; No 3(23) (2018)
2311-259X
10.28925/2311-259x.2018.3
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/312/290
http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/312/335
 
Rights Авторське право (c) 2019 Olena Romanenko
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0