Запис Детальніше

The productivity of secondary verbs in artistic prose of the twentieth century. (based on the works of Y. Yanovsky, M. Stelmakh, O. Honchar)

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The productivity of secondary verbs in artistic prose of the twentieth century. (based on the works of Y. Yanovsky, M. Stelmakh, O. Honchar)
Продуктивность вторичных глаголов в художественной прозе ХХ в. (на материале произведений Ю. Яновского, М. Стельмаха, О. Гончара)
Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара)
 
Creator Zaiets, Valentyna
 
Description The productivity of word-building verbs is observed. About 1200 units of verbal lexemes are involved by the method of a fragmentary sample from the works of M. Stelmakh, Y. Yanovsky (novel in the short stories “Riders”), and the novel “The Cathedral” by O. Gonchar. The fiction of these writers demonstrates the emergence of the Ukrainian-language word-formation tradition at various stages of historical development, as well as the classic examples of idiostyle, which still remain the objects of linguistic analysis. The purpose of the paper is to explore the word-building models of verbs in the 20th-century fiction. The task of the article — to compare the models of the different types of verbs in the novels, which have been mentioned. There are strong reasons to say that the constancy of the word-formation models of the verb corps is the main source of enreaching all functional styles's vocabulary in the modern Ukrainian language. It is anticipated that this trend will affect the development of Ukrainian language in the future. Therefore, the relevance of the study is not only in the scientific analysis of representations of certain periods of the functioning of language, but also in determining the laws of its further development. The productivity of verb-formation types of the verbs on the fiction prose has been examined. The role of secondary verbs with multistructural formants for the explication of actions, states, processes, and their dynamics in the fiction text has been determined. The role and the meaning of formants in verbal models creating have been shown. The attention has been focused on the verbal affixes in fiction. The role of word-formation formants for transferring of productivity of action, process, and state has been recorded.
Рассмотрено производительность словообразовательных типов глаголов на материале около 1200 единиц глагольных лексем, выделенных с помощью метода фрагментарной выборки из произведений М. Стельмаха, Ю. Яновского (роман в новеллах «Всадники»), романа «Собор» О. Гончара. Художественная проза этих писателей демонстрирует становления украиноязычной словообразовательной традиции на разных этапах исторического развития, а также классические образцы идиостиля, которые до сих пор являются объектами научного анализа языковедов. Цель данной работы – исследование словообразовательных моделей глаголов в художественной прозе ХХ века. Задача статьи – сравнить модели разноструктурных глаголов в указанных произведениях. Есть основания утверждать, что устойчивость моделей словообразования глагольного корпуса является основным источником пополнения лексики всех функциональных стилей современного украинского языка. Прогнозируемо, что эта тенденция будет иметь влияние на украинистику в будущем. Поэтому актуальность исследования заключается не только в научном анализе знаковых репрезентаций определенных периодов функционирования языка, но и в определении закономерностей его дальнейшего развития.В процессе исследования изучена производительность словообразовательных типов глаголов на материале художественной прозы. Определена роль вторичных глаголов с разноструктурными формантами для экспликации действий, состояний, процессов, их динамики в художественном тексте. Показана роль и значение формантов в создании моделей глаголов. Внимание сосредоточено на производительных глагольных аффиксах художественной прозы. Зафиксирована роль словообразовательных формантов для передачи производительности действия, процесса, состояния.
Розглянуто продуктивність словотвірних типів дієслів на матеріалі близько 1200 одиниць дієслівних лексем, залучених за допомогою методу фрагментарної вибірки із творів М. Стельмаха, Ю. Яновського (роман у новелах «Вершники»), роману «Собор» О. Гончара. Художня проза цих письменників демонструє становлення українськомовної словотвірної традиції на різних етапах історичного розвитку, а також класичні зразки ідіостилю, які досі є об’єктами наукового аналізу мовознавців. Метою праці є дослідження словотвірних моделей дієслів у художній прозі ХХ століття. Завдання розвідки – порівняти моделі різноструктурних дієслів у зазначених творах. Є підстави стверджувати, що сталість моделей словотворення дієслівного корпусу є основним джерелом поповнення лексики усіх функціональних стилів сучасної української мови. Прогнозовано, що ця тенденція матиме вплив на  україністику в майбутньому. Тому актуальність дослідження полягає не лише в науковому аналізі знакових репрезентацій певних періодів функціонування мови, а і в визначенні закономірностей її подальшого розвитку. У процесі дослідження з’ясовано роль вторинних дієслів із різноструктурними формантами для експлікації дій, станів, процесів, їх динаміки в художньому тексті. Показано роль і значення формантів у творенні моделей дієслів. Увагу зосереджено на продуктивних дієслівних афіксах художньої прози. Зафіксовано роль словотворчих формантів для передачі продуктивності дії, процесу, стану. У подальшому потребують студіювання дієслівні парадигми інших жанрів художньої літератури. 
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2018-10-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/303
10.28925/2311-259x.2018.3.6
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 3(23) (2018)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3(23) (2018)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3(23) (2018)
Synopsis: Text, Context, Media; No 3(23) (2018)
2311-259X
10.28925/2311-259x.2018.3
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/303/282
 
Rights Авторське право (c) 2019 Valentyna Zaiets
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0