Запис Детальніше

Особливості комунікативних практик в ситуаціях громадянської та національної самопрезентації молоді

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712377/
 
Title Особливості комунікативних практик в ситуаціях громадянської та національної самопрезентації молоді
Особенности коммуникативных практик в ситуациях гражданской и национальной самопрезентации молодежи
Peculiarities of communication practices in the situations of youth civic and national self-presentation
 
Creator Скнар, О.М.
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
304 Social questions. Social practice. Cultural practice. Way of life (Lebensweise)
314/316 Society
 
Description В статті окреслено концептуальні засади дослідження комунікативних практик розвитку самосвідомості як чинника національної та громадянської само ідентифікації молоді. Визначено поняття комунікативних практик як типових (узвичаєних, усталених) способів спілкування, за допомогою яких відбувається інтерпретація та репрезентація особистістю досвіду, уявлень, цінностей і норм взаємодії, та які дозволяють вибудовувати загальне поле смислової взаємодії субʼєктів комунікації. Описано інструментарій та процедуру дослідження. Узагальнено результати емпіричного дослідження комунікативних практик розвитку самосвідомості особистості як чинника громадянської та національної самоідентифікації молоді. Виявлено, що громадянська та національна ідентичність студентської молоді найбільшою мірою актуалізується у ситуаціях самопрезентації. Виокремлено типові ситуації національної та громадянської самоідентифікації в комунікації та можливі способи комунікації в них. Визначено критерії класифікації комунікативних практик громадянської та національної самопрезентації молоді: спосіб спілкування (вербальний, невербальний); зміст спілкування; ступінь дистантності у спілкуванні; ступінь емоційного забарвлення взаємодії (раціо¬наль¬ність, емоційність); форма інтерактивного залучення. За результа¬тами емпіричного дослідження виокремлено 4 типи комунікативних практик націо¬наль¬ної та громадянської самопрезентації молоді: 1) нейтрально-раціональний; 2) емоційно-включений; 3) невербально-демонстратив¬ний; 4) вербально-дієвий, агресивно-радикальний. Виявлено тенденцію надання переваги нейтрально-раціональним та емоційно-включеним комунікативним практикам в процесі громадянської та національної самоідентифікації молоді. Найменш уживаними (прийнятними) є агресивно-радикальні, вербально-дієві комунікативні практики молоді.
В статье очерчены концептуальные основания исследования коммуникативных практик развития самосознания личности как фактора национальной и гражданской самоидентификации молодежи. Определено понятие коммуникативных практик как типичных (устоявшихся) способов общения, с помощью которых осуществляется репрезентация личностью опыта, представлений, ценностей и норм взаимодействия, и которые позволяют выстраивать общее поле смыслового взаимодействия субъектов коммуникации. Описано инструментарий и процедуру исследования. Обобщены результаты эмпирического исследования коммуникативных практик развития самосознания личности как фактора гражданской и национальной самоидентификации молодежи. Обнаружено, что национальная и гражданская идентичность студенческой молодежи в наибольшей степени актуализируется в ситуациях самопрезентации. Выделено типичные ситуации национальной и гражданской самоиденти-фикации в коммуникации и возможные способы коммуникации в них. Определены критерии классификации коммуникативных практик гражданской и национальной самопрезентации молодежи: способ общения (вербальный, невербальный); содержание общения; степень дистантности в общении; эмоциональная окраска взаимодействия (степень рациональности – эмоцио¬наль¬ности); форма интерактивного включения. Опираясь на результаты эмпирического исследования выделено 4 типа коммуникативных практик национальной и гражданской самопрезентации молодежи: 1) нейтрально-рациональный; 2) эмоционально-включеный; 3) невербально-демонстративный; 4) вербально-действенный, агресивно-радикальный. Обнаружено тенденцию предпочтения нейтрально-рациональным и эмоционально-включенным коммуникативным практикам в процессе гражданской и национальной самоидентификации молодежи. Наименее приемлемыми оказались агрессивно-радикальные, вербально-действенные коммуникативные практики молодежи.
The article outlines the conceptual background of the investigation of communication practices of self-consciousness as a factor of youth national and civic self-identification. The author defines the concept of communication practices as typical (routine, fixed) ways of communication by which an individual interprets and represents his/her experience, representations, values and norms of interaction, and which allow construction of the common meaning interaction field of the subjects of communication. The instruments and the procedure of the survey have been described and the findings of the empirical research of the communication practices of individual self-consciousness as a factor of youth civic and national self-identification have been analyzed. It has been found that civic and national identity of modern students is mainly actualized in the situations of self-presentation. The author identifies typical situations of national and civic self-identification and possible ways of communication (communication practices) in them. The criteria of classification of communication practices of civic and national self-presentation of modern Ukrainian youth are means of communication (verbal, nonverbal), content of communication, communication distance range, level of emotional prevalence in communication (rationality, emotionality), form of interactive involvement. Following the findings of the empirical research the author determines four types of communication practices of youth national and civic self-identification: 1) neutral-rational, 2) emotionally-involved, 3) nonverbal-demonstrative, 4) verbal-demonstrative and aggressive-radical. The youth aggressive-radical and verbal-active communication practices are the least frequent (acceptable). The author identifies basic constructs of youth self-consciousness which are actualized in the process of communication and determine national and civic self-identification of students.
 
Publisher Київський міжнародний університет
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712377/1/%D0%A1%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2018.pdf
- Скнар, О.М. (orcid.org/0000-0001-7883-680X <http://orcid.org/0000-0001-7883-680X>) (2018) Peculiarities of communication practices in the situations of youth civic and national self-presentation Психологічні науки. Проблеми і здобутки, 1 (11). pp. 194-208. ISSN 2522-4093