Запис Детальніше

Бібліографічне оформлення наукових робіт

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/708793/
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/bibliographichne_2015.pdf
 
Title Бібліографічне оформлення наукових робіт
Bibliographic registration of scientific works
 
Creator Грудініна, Наталія Дмитрівна
Лобановська, Інна Георгіївна
Помчалова, Олена Германівна
 
Subject 02 Бібліотечна справа
 
Description У посібнику розглянуто основні положення і наведено типові приклади описування документів різних видів: опублікованих і неопублікованих; одно- і багатотомних; неперіодичних, періодичних, серіальних і продовжуваних видань; моновидань і збірників; документів на різних носіях інформації (друкованих, електронних), а також складових частин документів з дотриманням вимог стандартів, чинних в Україні за станом на 1 січня 2015 р.
Розглянуто різні способи оформлення прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків. Наведено рекомендації з вибору форми списку та способу групування в ньому бібліографічних записів.
Подано відомості з оформлення бібліографічних посилань у наукових працях: монографіях, дисертаціях, авторефератах дисертацій, статтях, дипломних і курсових роботах тощо.
Методичні рекомендації будуть корисними під час підготовки монографій, дисертацій, наукових статей, студентських рефератів, курсових, дипломних, кваліфікаційних робіт, які обов’язково мають супроводжуватися бібліографічними списками використаних джерел. Посібник сприятиме дотриманню таких важливих вимог, як фактична достовірність і точність бібліографічних відомостей, їхнє уніфікування.
The manual examines the main provisions and provides typical examples of describing documents of various types: published and unpublished; single- and multi-volume; nonperiodic, periodic, serial and continuing editions; mono-books and collections; documents on various types of information (printed, electronic), as well as the constituent parts of the documents complying with the requirements of the standards in force in Ukraine as of January 1, 2015.
Different ways of designing book and pocket bibliographic lists are considered. The recommendations on choosing the list form and the way of grouping bibliographic records in it are given.
Information is provided on the design of bibliographic references in scientific works: monographs, dissertations, abstracts of dissertations, articles, diploma and course papers, etc.
The methodical recommendations will be useful during the preparation of monographs, dissertations, scientific articles, student's abstracts, course papers, diploma thesis, qualification works, which must necessarily be accompanied by bibliographic lists of sources used. The manual will help to meet such important requirements as actual authenticity and accuracy of bibliographic information, their unification.
 
Publisher Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського
 
Date 2015
 
Type Book
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/708793/1/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B6%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82.pdf
Грудініна, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-2304-480X <http://orcid.org/0000-0003-2304-480X>), Лобановська, Інна Георгіївна and Помчалова, Олена Германівна (2015) Bibliographic registration of scientific works Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна.