Запис Детальніше

Контроль та оцінювання результатів проектної навчальної діяльності студентів коледжів і технікумів

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712419/
 
Title Контроль та оцінювання результатів проектної навчальної діяльності студентів коледжів і технікумів
Control and estimation of the results of the project training activity of students of colleagues аnd technical
Контроль и оценка результатов проектной учебной деятельности студентов колледжей и техникумов
 
Creator Пащенко, Т.М.
 
Subject 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
377 Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics
69 Building (construction) trade. Building materials. Building practice and procedure
 
Description У статті здійснено аналіз методичних аспектів контролю та оцінювання групової проектної діяльності студентів.
Отримання в навчальному закладі теоретичних знань сьогодні розглядається умовою необхідною, але недостатньою для задоволення вимог ринку праці. Акценти помітно змістилися в бік формування здатностей застосування знань на практиці з високим рівнем самостійності і відповідальності. Однією з навчальних технологій, що забезпечує певний баланс між академічними знаннями і прагматичними уміннями і є метод проектів.
Аналіз спеціальної літератури і досвіду діяльності технікумів і коледжів свідчить про недостатню інтенсивність застосування творчих проектів у практиці роботи навчальних закладів. Причина нереалізованості проектної технології полягає в тому, що її впровадження не підготовлене ні в організаційному, ні в технічному, ні, найголовніше, в особистісному, психологічному плані. Тому, чітке розуміння змісту, критеріїв технології проектної діяльності, володіння методикою її застосування дозволяє як окремим вчителям, так і керівникам навчальних закладів об’єктивно оцінювати і прогнозувати її впровадження.
Дослідженням встановлені основні принципи контролю навчальних досягнень студентів під час проектно-технологічної діяльності, розглянуті функції, реалізацію яких передбачає процес оцінювання проектної діяльності студентів як і будь-якої навчальної діяльності взагалі і проектної зокрема.
Проектна діяльність це особливий вид діяльності, який вимагає самоконтролю і самоаналізу які проявляються в самостійній роботі студента. Завершальним етапом роботи у проекті є його захист. Під час захисту учасники проекту звітують про результати реалізації проекту. Дуже важливо, щоб контроль знань, умінь та навичок був не епізодичним, а систематичним і регулярним. Оцінювання не має складатися тільки з оцінки педагога, а враховувати самооцінку і взаємооцінку учасників проекту, зовнішню експертну оцінку. Треба пам’ятати про заохочувальну роль оцінювання у проектній діяльності.
В статье осуществлен анализ методических аспектов контроля и оценки групповой проектной деятельности студентов.
Получение в учебном заведении теоретических знаний сегодня рассматривается условием необходимым, но недостаточным для удовлетворения требований рынка труда. Акценты заметно сместились в сторону формирования способностей применения знаний на практике с высоким уровнем самостоятельности и ответственности. Одной из учебных технологий, обеспечивает определенный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями и является метод проектов.
Анализ специальной литературы и опыта деятельности техникумов и колледжей свидетельствует о недостаточной интенсивности применения творческих проектов в практике работы учебных заведений. Причина нереализованности проектной технологии заключается в том, что ее внедрение не подготовлено ни в организационном, ни в техническом, ни, самое главное, в личностном, психологическом плане. Поэтому, четкое понимание содержания, критериев технологии проектной деятельности, владение методикой ее применение позволяет как отдельным учителям, так и руководителям учебных заведений объективно оценивать и прогнозировать ее внедрения.
Исследованием установлены основные принципы контроля знаний студентов во время проектно-технологической деятельности, рассмотрены функции, реализация которых предусматривает процесс оценки проектной деятельности студентов по любой учебной деятельности вообще и проектной в частности.
Проектная деятельность это особый вид деятельности, который требует самоконтроля и самоанализа которые проявляются в самостоятельной работе студента. Завершающим этапом работы в проекте является его защита. Во время защиты участники проекта отчитываются про результаты реализации проекта. Очень важно, чтобы контроль знаний, умений и навыков был не эпизодическим, а систематическим и регулярным. Оценивание не должно состоять только из оценки педагога, а нужно учитывать самооценку и взаимооценку участников проекта, внешнюю экспертную оценку. Нужно помнить о поощрительной роли оценки в проектной деятельности.
The article analyzes the methodological aspects of monitoring and evaluation of group project activities of students.
The receipt in the educational establishment of theoretical knowledge today is considered a necessary condition, but not sufficient to meet the demands of the labor market. The emphasis has shifted significantly towards the formation of the ability to apply knowledge in practice with a high level of autonomy and responsibility. One of the training technologies provides a certain balance between academic knowledge and pragmatic skills and is the method of projects.
Analysis of the specialized literature and experience of technical schools and colleges demonstrates the insufficient intensity of the use of creative projects in the practice of educational institutions. The reason for the unrealized design technology is that its implementation is not prepared either in organizational, technical, or, most importantly, personal, psychological terms. Therefore, a clear understanding of the content, criteria for the technology of the project activity, knowledge of its methodology, allows both individual teachers and heads of educational institutions to objectively evaluate and predict its implementation.
The research establishes the basic principles of monitoring students' knowledge during the design and technological activities, the functions that realize the process of assessing the project activity of students in any educational activity in general and project in particular are considered.
Project activity is a special kind of activity that requires self-control and self-analysis which are manifested in the student's independent work. The final stage of the project is its protection. During the protection project participants report on the results of the project. It is very important that the control of knowledge, skills and skills is not episodic, but systematic and regular.
Evaluation should not consist only of the teacher's assessment, but take into account the self-assessment and the mutual evaluation of project participants, external peer review. It is necessary to remember the encouraging role of evaluation in project activities.
 
Publisher ЖККГВ «Полісся» ЖОР.
 
Date 2018
 
Type Article
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712419/1/%D0%9F%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2.%D0%9C%2C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf
- Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870 <http://orcid.org/0000-0002-7629-7870>) (2018) Control and estimation of the results of the project training activity of students of colleagues аnd technical Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (15). pp. 95-101. ISSN 2223-5752