Запис Детальніше

Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712421/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/mon_Ek_vidnosyny_VO-Ukrainy_Modernizac_IVO-2017-179p_avtors-kolektiv.pdf
 
Title Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки
Economic relations in the system of higher education: modernization in the conditions of an innovative economy
 
Creator Вітренко, Юрій Миколайович
Ворона, В.О.
Ковтунець, В.В.
Кірієнко, Д.О.
Мельник, С.В.
Мусієнко, О.Г.
 
Subject 33 Economics. Economic science
37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description Монографія «Економічні відносини в системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки» (НДР 2015-2017 р.р.), досліджує економічні відносини у сфері вищої освіти України, що виникають між усіма суб’єктами виробництва, обміну, споживання та розподілу послуг вищої освіти (продукт вищої освіти - тотожне поняття), де «Освіта», як вид економічної діяльності, є рівноправним серед 21 видів економічної діяльності, що приймає участь у виробництві валового внутрішнього продукту (ВВП) – найбільш уживаного індикатора результатів економічної діяльності країни. На основі положень неоінституціоналізму та Системи національних рахунків 2008 (СНР 2008) запропоновано впровадити Нову модель економічної діяльності в сфері вищої освіти України (НМЕДВО), яка б задовольняла економічні інтереси основних суб’єктів економічних відносин у сфері вищої освіти: здобувачів вищої освіти – споживачів послуг вищої освіти; закладів вищої освіти – виробників і надавачів послуг вищої освіти; органів державної влади та місцевого самоврядування, корпорацій, громадських організацій, фізичних осіб – замовників на виробництво і надання послуг вищої освіти.
The monograph "Economic Relations in the System of Higher Education: Modernization in the Conditions of an Innovative Economy" (NRP 2015-2017 gg.) Explores economic relations in the sphere of higher education of Ukraine that arise among all subjects of production, exchange, consumption and distribution of services Higher education (the product of higher education is an identical notion), where "Education" as a type of economic activity is equal among 21 types of economic activity involved in the production of gross domestic product (GDP) - the most commonly used indicator of economic outcomes the country's activity. Based on the provisions of neo-institutionalism and the System of National Accounts 2008 (SNA 2008), it is proposed to introduce the New Model of Economic Activities in the Field of Higher Education of Ukraine (NMEDVO), which would satisfy the economic interests of the main subjects of economic relations in the field of higher education: higher education graduates - higher education; institutions of higher education - producers and providers of higher education services; bodies of state power and local self-government, corporations, public organizations, individuals - customers for the production and provision of higher education services.
 
Publisher Інститут вищої освіти НАПН України
 
Date 2017
 
Type Monograph
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712421/1/Mon_Ek_vidnosyny_VO-Ukrainy_Modernizac_IVO-2017.pdf
- Вітренко, Юрій Миколайович, Ворона, В.О., Ковтунець, В.В., Кірієнко, Д.О., Мельник, С.В. and Мусієнко, О.Г. (2017) Economic relations in the system of higher education: modernization in the conditions of an innovative economy Technical Report. Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна.