Запис Детальніше

Ціннісні орієнтації дошкільника ті їх мотиваційна складова

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/705106/
http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia/tom-4/vipusk-12-2016
 
Title Ціннісні орієнтації дошкільника ті їх мотиваційна складова
Value orientation preschooler AND ITS motivational component
 
Creator Токарєва, Людмила Дмитріївна
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
 
Description В статті розкрили проблему морально – етичної поведінки дошкільника, проблему ціннісних орієнтацій дошкільника та її мотивації. Підкреслили надзвичайне значення дошкільного віку як періоду становлення особистості дитини.
В статті відмітили, що дошкільний період є одним з особливих в плані становлення і розвитку мотиваційної сфери особистості. В статті підкреслили, що інтенсивний розвиток мотиваційної сфери дитини актуалізує пізнавальні мотиви, які лежать в основі формування майбутньої навчальної діяльності.
В статті зауважили, що супідрядність мотивів є самим важливим новоутворенням в розвитку особистості дошкільника, що ієрархія мотивів надає певної спрямованості всій поведінці дитини дошкільного віку. І по мірі її розвитку з’являється можливість оцінювати не тільки окремі вчинки дитини, але й її поведінку в цілому.
В статье раскрыта проблема нравственно – этического поведения дошкольника, проблема ценностных ориентаций дошкольника и ее мотивации. Раскрыта специфика развития особенностей мотивационной сферы в дошкольном возрасте. В статье отмечена, соподчиненность мотивов, которая является самым важным новообразованием в развитии личности дошкольника. Сделан вывод, что иерархия мотивов дает определенную направленность всему поведению и появляется возможность оценивать не только отдельные поступки ребенка, но и его поведение в целом.
The article revealed the problem of moral and ethical behavior of the preschool child, the problem of value orientations preschooler and her motivation. Emphasize the vital importance of preschool age as the formative period of the child.
Notice that the value orientation - is one of the main psychological characteristics of the person, reflecting a conscious attitude to social reality, linked to motivation and behavior orientation of the individual. The article revealed the specifics and peculiarities of motivational sphere in preschool.
Noted that the preschool period is one of special in terms of formation and development of motivational sphere of personality. Motives behavior of children on the one hand is very simple and naive, the other - are hidden, unconscious characteristics due to family care. The article stressed that the intensive development of motivational sphere of the child actualizes cognitive motives that underlie the formation of future training activities.
The article noted that the subordination of motives is the most important neoplasm in personality development preschooler that the hierarchy of motives gives a certain orientation to all behavior of the child of preschool age. And as far as its development it is possible to evaluate not only individual acts of a child , but her behavior in general.
Motivational component of of personality of child of preschool age permeates all aspects of all levels of its existence, has a decisive influence on the actions carried out by it regulates and directs its activities.
 
Publisher "ТОВ"Срібна Хвиля"
 
Date 2016
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/705106/1/%D0%A6I%D0%9D%D0%9DI%D0%A1%D0%9DI%20%D0%9E%D0%A0I%D0%84%D0%9D%D0%A2.pdf
- Токарєва, Людмила Дмитріївна (2016) Value orientation preschooler AND ITS motivational component Актуальні проблеми психології: Збірник накових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Психологія розвитку Дошкільника, 12 (4). pp. 155-165. ISSN 2072-4772