Запис Детальніше

Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25052/
 
Title Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку
Современные тенденции развития трудового воспитания детей дошкольного возраста
Modern trends of development of labor education of children of preschool age
 
Creator Літіченко, Олена Дмитрівна
 
Subject Index Copernicus
РИНЦ
 
Description В статті розглянуто розвиток трудового виховання дітей дошкільного віку в сучасній системі дошкільної освіти. На основі аналізу сучасних досліджень та публікацій з’ясовано, що проблема не знайшла цілісного відображення в працях науковців. Основні тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти сприяють утворенню нових напрямів освіти дітей дошкільного віку. Зміст трудового виховання трансформується та переноситься в інші освітні лінії діючих програм. Аналіз джерел дозволив виокремити сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку: трудове виховання через призму економічного виховання; праця як засіб виховання ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку; розвиток лідерських якостей; актуалізація ручної праці (художньої діяльності); дитяча кулінарія.
В статье рассмотрено развитие трудового воспитания детей дошкольного возраста в современной системе дошкольного образования. На основе анализа современных исследований и публикаций выяснено, что проблема не нашла целостного отображения в трудах ученых. Основные тенденции развития современного дошкольного образования способствуют возникновению новых направлений образования детей дошкольного возраста. Содержание трудового воспитания трансформируется и переносится в другие образовательные линии действующих программ. Анализ источников позволил выделить современные тенденции развития трудового воспитания детей дошкольного возраста: рассмотрение трудового воспитания через призму экономического воспитания; труд как средство воспитания ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста; развитие лидерских качеств в общении и деятельности; актуализация ручного труда (художественной деятельности); детской кулинарии.
The article deals with the development of labor education of preschool children in the modern system of pre-school education. Based on the analysis of modern research and publications, it is clarified that the problem did not find a holistic view in the writings of scientists. The main trends in the development of modern preschool education contribute to the emergence of new areas of education for children of preschool age. The content of labor education is transformed and transferred to other educational lines of existing programs. The analysis of sources made it possible to single out the current trends in the development of the labor education of preschool children: the consideration of labor education through the prism of economic education; work as a means of educating value orientations in preschool children; development of leadership qualities in communication and activity; actualization of manual labor (artistic activity); children's cooking.
 
Publisher "Молодий вчений"
 
Date 2018-08
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25052/1/O_Litichenko_STRTVDDV.pdf
Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку Молодий вчений (8.1). с. 76-79. ISSN 2304-5809