Запис Детальніше

Цінності в контексті «компетентної системи дошкільної освіти» в європейському освітньому вимірі

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25055/
 
Title Цінності в контексті «компетентної системи дошкільної освіти» в європейському освітньому вимірі
Ценности в контексте «компетентностной системы дошкольного образования» в европейском образовательном измерении
Values in the context of the "competent system of preschool education" in the european evaluation measurement
 
Creator Мельник, Наталія Іванівна
 
Subject Index Copernicus
РИНЦ
 
Description У статті представлено результати аналітичного дослідження проблеми ціннісних орієнтації педагогів дошкільної освіти в європейському освітньому вимірі. Автором актуалізовано питання аксіологічного підходу у професійній підготовці педагогів та особливості його засад у європейському контексті. Визначено, що пріоритетними цінностями у європейському освітньому вимірі виступаю цінності демократії, гуманізму та полікультурного різноманіття, які виявляються відповідно у вміннях педагога організовувати демократичне вільне та розвивальне середовище в освітньому закладі, організації освітнього процесу спрямованого на всебічний гармонійний розвиток усіх дітей та в створенні умов для прийняття різноманітності культур.
В статье представлены результаты аналитического исследования проблемы ценностных ориентации педагогов дошкольного образования в европейском образовательном измерении. Автором актуализирован вопрос аксиологического подхода в профессиональной подготовке педагогов и особенности его принципов в европейском контексте. Определено, что приоритетными ценностями в европейском образовательном измерении выступаю ценности демократии, гуманизма и поликультурного разнообразия, оказываются соответственно в умениях педагога организовывать демократическое свободное и развивающее среда в образовательном учреждении, организации образовательного процесса, направленного на всестороннее гармоничное развитие всех детей и в создании условий для принятия разнообразия культур.
The article presents the results of analytical research of the problem of value orientation of teachers of preschool education in the European educational dimension. The author has actualized the issue of axiological approach in the professional training of teachers and the peculiarities of his principles in the European context. It is determined that the priority values in the European educational dimension are the values of democracy, humanism and multicultural diversity that manifest themselves in the ability of the teacher to organize a democratic free and development environment in an educational institution, organizing an educational process aimed at the harmonious development of all children and creating conditions for adoption of the diversity of cultures.
 
Publisher "Молодий вчений"
 
Date 2018-08
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25055/1/N_Melnyk_TSKKSDOEOV.pdf
Мельник, Наталія Іванівна (2018) Цінності в контексті «компетентної системи дошкільної освіти» в європейському освітньому вимірі Молодий вчений (8.1). с. 85-88. ISSN 2304-5809