Запис Детальніше

Lingvodidactics (german language)

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25089/
http://kubg.edu.ua/
 
Title Lingvodidactics (german language)
Лінгводидактика (німецька мова)
Лингводидактика (немецкий язык)
 
Creator Шапочкіна, Ольга Володимирівна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description The purpose of the course is to integrate the development of language knowledge and speech skills and abilities of students to the level of practically free correct use of German in a wide range of communicative situations of professional life with a dominant foreign language communicative competence.
Мета курсу полягає у інтегративному розвитку мовних знань і мовленнєвих вмінь та навичок студентів до рівня практично вільного коректного використання німецької мови у широкому спектрі комунікативних ситуацій професійного життя з домінантою іншомовної комунікативної компетенції.
Цель курса заключается в интегративной развития языковых знаний и речевых умений и навыков студентов до уровня практически свободного корректного использования немецкого языка в широком спектре коммуникативных ситуаций профессиональной жизни с доминантой иноязычной коммуникативной компетенции.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018-09-09
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language ru
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25089/1/O_Shapochkina_RNP_LGNM.pdf
Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) Лінгводидактика (німецька мова) [Навчально-методичні матеріали]