Запис Детальніше

Стандартизація професійної освіти: теорія і практика

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712845/
 
Title Стандартизація професійної освіти: теорія і практика
Standardization of Vocational Education: Theory and Practice
Стандартизация профессионального образования: теория и практика
 
Creator Каленський, А.А.
Лузан, П.Г.
Ваніна, Н.М.
Пащенко, Т.М.
Кравець, С.Г.
Пятничук, Т.В.
 
Subject 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
377 Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics
69 Building (construction) trade. Building materials. Building practice and procedure
 
Description Колективна монографія присвячена дослідженню стану та тенденцій розвитку стандартизації професійної освіти в Україні. Здійснено аналіз законодавчих актів та норматив-
но-правових документів щодо стандартизації професійної освіти. Подано досвід країн із високорозвинутою економікою з питань стандартизації професійної освіти та навчання у
вимірі глобалізаційних процесів сучасності. Обґрунтовано концептуальні засади стандартизації професійної освіти на компетентнісній основі. Схарактеризовано методичні основи
стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах України. Розглянуто сучасний стан професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах.
Розкрита роль соціальних партнерів у процесі стандартизації професійної підготовки.
Для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти, спеціалістів системи післяди-
пломної педагогічної освіти, управлінців, роботодавців, студентів.
Коллективная монография посвящена исследованию состояния и тенденций развития стандартизации профессионального образования в Украине. Осуществлен анализ законодательных актов и нормативно-правовых документов по стандартизации профессионального образования. Представлен опыт стран с
высокоразвитой экономикой по вопросам стандартизации профессионального образования и обучения в измерении глобализационных процессов современности. Обоснованы концептуальные основы стандартизации профессионального образования на компетентностный основе. Охарактеризован методические основы стандартизации подготовки младших специалистов в колледжах и техникумах Украины. Рассмотрены современное состояние профессиональной подготовки младших специалистов в колледжах и техникумах.
Раскрыта роль социальных партнеров в процессе стандартизации профессиональной подготовки.
Для ученых, разработчиков государственной политики в области образования, педагогических работников учреждений профессионального и профессиональной перед высшими образования, специалистов системы последипломного педагогического образования, управленцев, предпринимателей, студентов.
The collective monograph is devoted to the study of the state and trends of standardization of vocational education in Ukraine. The analysis of legislative acts and normative legal documents concerning standardization of vocational education is carried out. The experience of countries with
a highly developed economy on standardization of vocational education and training in measurement of globalization processes of the present. The conceptual bases of standardization of professional education on the basis of competence are substantiated. Methodical bases of standardization of training of junior specialists in colleges and technical schools of Ukraine are described. The current state of professional training of junior specialists in colleges and technical schools is considered.
The role of social partners in the process of standardization of professional training is revealed.
For scientists, developers of state policy in the field of education, pedagogical workers of institutions of professional and professional advance education, specialists of the system of postgraduate pedagogical education, managers, employers, students.
 
Publisher Полісся
 
Date 2018
 
Type Monograph
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712845/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
- Каленський, А.А. (orcid.org/0000-0001-9034-5042 <http://orcid.org/0000-0001-9034-5042>), Лузан, П.Г., Ваніна, Н.М., Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870 <http://orcid.org/0000-0002-7629-7870>), Кравець, С.Г. and Пятничук, Т.В. (2018) Standardization of Vocational Education: Theory and Practice Project Report. Полісся, м. Житомир, Україна.